Separering/sanering av private stikkledninger for avløp

Kommunen jobber kontinuerlig med å separere avløpsledningene, slik at det ikke lenger er en felles ledning med både overvann (regn- og smeltevann fra drenering) og spillvann (kloakk), men i stedet adskilte ledninger for overvann og spillvann. Når kommunen endrer sine ledninger til separatsystem (sanerer), blir eiendommer i samme område pålagt å gjennomføre tilsvarende omlegging. Ved å ha to ledninger vil man redusere faren for tilbakeslag i kjellere ved store nedbørsmengder.
Der hvor kommunen legger trykkavløp vil det kun finnes spillvannsledning (kloakk), men ingen overvannsledning (regn- og smeltevann fra drenering). 
Kommunens rett til å kreve at eier separerer sin avløpsledning, går frem av forurensningsloven § 22 annet ledd. Pålegg må gjennomføres etter en nærmere fastsatt frist som står i brevet du får tilsendt fra kommunen. Vanligvis er fristen ca. seks måneder.

Slik kan du gjøre det

Kommunen setter som regel av et nytt tilknytningspunkt for den private stikkledningen cirka en meter ut av hovedgrøft. Eksisterende stikkledning vil bli tilknyttet grenrør for spillvann i påvente av at resterende del av stikkledningen separeres. Det er den enkelte eiers ansvar å sørge for at resten av stikkledningen separeres.
 
•Avtal med entreprenør/rørlegger: Det er lurt å be om pristilbud fra flere entreprenører eller rørleggere.
•Sjekk gamle rør: Dersom du har en gammel vannledning i samme grøft, bør denne skiftes ut samtidig. Er vannledningen av galvanisert stål anbefaler vi deg uansett å skifte den ut da disse erfaringsmessig har begrenset levetid og bør skiftes ut før de ruster i stykker.
•Septiktank: Har du septiktank/slamavskiller, skal denne kobles ut. Tanken må deretter tømmes og enten fylles igjen med egnede masser, eller graves opp og leveres til godkjent mottak.
•Taknedløp og drenering: Det er ikke tillatt å føre takvann/overflatevann til det kommunale ledningsnettet. Drensvann kan ledes til stikkledning for overvann, men skal, før det ledes inn på det kommunale avløpsnettet, gå via en husdrenskum, der det finnes kommunalt overvvannsledning.
•Få tillatelse fra naboen: Hvis ledningene kommer til å berøre naboeiendommer eller bygninger, må du få tillatelse fra eieren. Tillatelsen må du få før arbeidet settes i gang. Rettighet til å ha ledninger liggende på naboens grunn, skal tinglyses hos Statens Kartverk.

Søknadsplikt

Arbeidene med å separere avløpsledningen (og legge ny vannledning) er søknadspliktige i henhold til plan- og bygningsloven § 20-1 første ledd bokstav a. Sammen med søknad om tillatelse til tiltak; blankett 5174 – www.dibk.no , og Erklæring om ansvarsrett, blankett 5181 – www.dibk.no skal skisse over tiltaket sendes inn.
 
Papirene fylles ut av entreprenør/rørlegger, men tiltakshaver må signere. Kan man ikke erklære ansvarsrett brukes kommunens eget skjema; Søknad om lokal ansvarsrett (finnes under Kommunalt avløp).
 
Når arbeidet er uført, skal rørlegger/entreprenør sende inn søknad om ferdigattest til kommunen. Målsatt skisse skal ligge som vedlegg til denne søknaden. Stikkledningen anses ikke som separert før komplett dokumentasjon er godkjent av kommunen.

Hvem eier hva?

I henhold til «Standard abonnementsvilkår for vann og avløp», er stikkledningene den enkelte grunneiers eiendom etter ferdigstillelse av anlegget og vedlikeholdes for ettertiden av grunneier.