Hjem/Alle tjenester/Teknisk etat/Vann og avløp/Avløp/Privat avløp

Privat avløp

plumber_pipes_pc.jpg

Kontaktinformasjon

Harald Nøding Østvik : 95143054

Epost: post@aremark.kommune.no

Saksbehandler kan treffes på rådhuset i Halden etter avtale. Han har ikke fast kontordag i Aremark

Opprydding i private avløp, Aremark kommune

Aremark kommune er i gang med en omfattende opprydding rundt avløp i spredt bebyggelse og utbygging av offentlig vann og avløpsnett. Målet er at alle private avløpsanlegg i kommunen som ikke kan tilkobles kommunens nett via trykkavløp skal tilfredsstille utslippskrav vedtatt i lokal forskrift, dvs. <1,0 mg/l fosfor (Dette tilsvarer en renseeffekt på >90 %) og <75 mg/l organisk stoff (Dette tilsvarer en renseefftekt på >70 %).

Det er registrert nesten 400 private avløpsanlegg i spredt bebyggelse i Aremark kommune. De fleste av disse er eldre anlegg som forventes å ha til dels betydelig dårligere renseeffekt enn dagens krav. Alle eiendommer med slike anlegg vil få pålegg om tilkobling til offentlig avløpsnett/trykkavløp eller oppgradering av avløpsanlegget. Dette vil også gjelde eiendommer som tidligere har fått utslippstillatelse, men der det vurderes som sannsynlig at anlegget ikke tilfredsstiller dagens utslippskrav.

Når må jeg gjøre noe med mitt avløpsanlegg?

Påleggene vil bli gitt etter hvert som utbyggingen av det kommunale vann og avløpsnettet bygges ut, og det blir tydelig hvilke eiendommer som ikke skal kobles til kommunalt nett. Eiendommer som ligger for langt unna til at det er samfunnsøkonomisk forsvarlig å kreve en tilkobling til offentlig nett, >2G (G= Folketrygdens grunnbeløp), vil motta et pålegg fra kommunen om oppgradering av sitt avløpsanlegg. Kommunen vil sende ut de første påleggene i løpet av høsten 2016. Eiendommen mottar først et varsel om pålegg, her varsles det om fristen som vil bli gitt, det gis informasjon og legges ved søknadspapirer. Ca. tre uker etter varslet er gitt gis eiendommen et formelt pålegg om oppgradering av sitt private avløpsanlegg slik at dette renser i tråd med gjeldende forskrift.
Det vil bli gitt 1 års frist for gjennomføring av pålagte tiltak fra dato når eiendommen mottar pålegget.

Krav til søknad

Alle som skal etablere eller oppgradere et avløpsanlegg må ha tillatelse både etter forurensningsloven (utslippstillatelse) og plan- og bygningsloven (tillatelse til tiltak). Kommunen har samordnet søknadene etter de to lovverkene, slik at du bare behøver å fylle ut ett søknadsskjema. I dette søknadsskjemaet fremkommer informasjon om vedlegg som skal medfølge søknaden. Du må få et godkjent foretak, eksempelvis rørlegger eller entreprenør, til å utarbeide søknaden og utføre arbeidet. Disse skjemaene finnes på www.dibk.no Søknaden skal godkjennes av kommunen før arbeidet settes i gang.

Saksbehandlingsgebyr

Du må betale et saksbehandlingsgebyr til kommunen for å få behandlet din søknad om utslippstillatelse og tillatelse til å utføre arbeidene med å oppgradere avløpsanlegget. Foretak som ikke oppfyller formalkravene til utdanning og praksistid som følger av tabellen i § 11-3 i byggesaksforskriften (SAK 10) kan ikke erklære ansvarsrett. For arbeider i tiltaksklasse 1 kan kommunen etter søknad godkjenne at foretak som ikke oppfyller formalkravene påtar seg ansvarsrett. Denne bestemmelsen åpner for at kommunen kan godkjenne ansvarsrett i to tilfeller. Dette vil også kommunen ta gebyr for. Gebyrene vedtas årlig av kommunestyret og fremgår av kommunens gebyrregulativ.

Hvilket avløpsanlegg skal jeg velge?

I Aremark kommune er det mye leire i grunnen med dårlig infiltrasjonsevne. Derfor vil minirenseanlegg være den mest aktuelle løsningen ved utbedring av avløpsanlegg. Godkjente avløpsrenseanlegg fremgår av for øvrig av Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg, Aremark kommune, § 7 godkjente renseløsninger.

Aremark kommune tillater kun minirenseanlegg med teknisk godkjenning fra SINTEF Byggforsk, som er gjeldende nasjonal godkjenningsordning for minirenseanlegg.

Vi gjør oppmerksom på at det kan være gunstig for flere eiendommer å gå sammen om å investere i et felles avløpsanlegg. Slike fellesløsninger vil bidra til å redusere både investerings- og driftskostnadene.

Tips en venn Skriv ut