Hjem/Alle tjenester/Politikk og planer/Høringer/kunngjøringer/Høringer

Oppstartsvarsel: Detaljregulering for Strømsmosbekken gnr/bnr 70/42

Kommunevåpen


I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det om oppstart av detaljreguleringsplan for Stømsmosbekken i Aremark kommune. Planarbeidet utføres av AREAL+ AS på vegne av grunneier Alf Ulven. 

Området er  avsatt til LNF-område. Det er sendt inn innspill til ny kommuneplan med foreslått disponering til drenering.

Planområdet er også sendt inn til ny revisjon av kommuneplanens arealdel, som innspill til drenering fra fangdammen i torvuttaket.

Planområdet ligger øst for Fv. 124 Rakkestadveien og mellom Torgetmosen – Strømsmosen 
Torvuttak, v/ Madserød og ned til Ara/Nestbukta. Plannområdet krysser Vestsia veien v/ Steinbrua.

Formålet med planen er å legge til rette for drenering fra torvuttaket i en bredde på 15 m. på hver side av bekken, i en lengde på 850 m. ned til utløpet i Ara. 

Kommentarer/ innspill til planarbeidet sendes Areal+ AS, v/Petter tlf. 976 61 976, ev. pr post: Storgt. 64 A, 2609 Lillehammer, innen 3. april 2018. 

Kopi sendes til Aremark kommune, Rådhuset, Aremarkveien 2276, 1798 Aremark. E-post: 
post@aremark.kommune.no

NB! Varselbrev i sin helhet og kart ligger vedlagt under. 

Tips en venn Skriv ut