Hjem/Alle tjenester/Teknisk etat/Vann og avløp/Ofte stilte spørsmål vann og avløp

Ofte stilte spørsmål om vann og avløp

Hvordan finner jeg ut om mitt avløpsanlegg er godkjent?

Dersom du har et avløpsanlegg som samsvarer med § 7 i Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg, Aremark kommune, og dette avløpsanlegget kan dokumentere rensekravet i § 6, er sannsynligheten stor for at du kan beholde avløpsanlegget ditt inntil videre. Det må også fremlegges utslippstillatelse fra kommunen. Kommunen kan da gi midlertidig utslippstillatelser i tidsbegrensede perioder, og vil nok da kreve utløpsprøver for å kontrollere renseeffekt.

Må jeg koble meg til det kommunale nettet eller kan jeg velge selv?

Dersom du ikke har en godkjent avløpsrenseløsning, og kommer under 2G (1G er Folketrygdens grunnbeløp, pr 1.5.201 er denne kr 90 168,-), skal du på det kommunale avløpsnettet. Her er det Plan og Bygningslovens bestemmelser (PBL) som gjelder, og §§ PBL27- 1, 27-2 sier at dette er en lovfestet plikt.

Jeg har en hytte, må jeg koble meg på det kommunale nettet?

I motsetning til boligene, så kan hyttene velge å ikke ha innlagt vann. Dette innebærer at har du vann til hyttevegg eller til vannpost og bærer vann inn OG UT, så er dette ikke definert som innlagt vann, og det er dermed også fritatt fra søknadsplikten om utslippstillatelse eller tilkobling til kommunalt vann og avløp.
Definisjonen på innlagt vann er i henhold til Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg, Aremark kommune er følgende:

Innlagt vann defineres som vann fra vannverk, brønn, cisterneanlegg eller lignende som gjennom rør eller slange er ført innendørs. Med innlagt vann menes også innvendig røropplegg som forsynes av vann fra tank eller lignende (innvendig eller utvendig), og som ledes ut av bygningen til grunn eller oppsamlingstank.

  • Avløpsvann fra vannklosett.
  • Den del av avløpsvannet som kommer fra kjøkken, bad og vaskerom. Klosettavløp er ikke inkludert.

Hva er gråvann og svartvann?

Svartvann er avløpsvann fra et vannklosett. Gråvann er den delen av avløpsvannet som kommer fra kjøkken, bad og vaskerom. Klosettavløp er ikke inkludert i gråvann.

Jeg har ikke vannklosett, men Cinderella/forbrenningstoalett som ikke medfører utslipp. Hva må jeg gjøre med avløpsvann fra evt, kjøkken og bad?

Dersom du benytter forbrenningstoalett eller annen biologisk toalettløsning, må du fortsatt rense gråvannet ditt dersom dette er innlagt, se definisjon i spørsmål 3. Da skal det benyttes en løsning som beskrevet i Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg, Aremark kommune § 7 Godkjente renseløsninger.

Det mest vanlige for gråvann er biologisk filter (prefabrikkerte) eller sandfiltergrøft. Husk at det skal tilrettelegges for prøvetaking på utløp. Dersom det er kommunalt ledningsnett i nærheten skal gråvannet kobles til dette.

Hvilke ulike typer pumpestasjoner finnes det?

 Aremark kommune har valgt å bruke LPS pumper til trykkavløp. Og det er den som skal benyttes på det enkelte hus/hytte. Det er 3 ulike alternativer:

Document6.jpg

 

Er pumpen beregnet for 230 volt? (I teknisk håndbok er alle tegninger tegnet med rød kontakt =400 volt)

Alle elektromotorer er i utgangspunktet en 3-fas motor. Vår pumpe er imidlertid konstruert for å tilknyttes et 1-fas (2-fas) strømnett med spenning 230V. Våre pumpestasjoner er avbildet med rød kontakt, og det er i utgangspunktet ikke feil da det er fult mulig å hente ut 230V mellom 2 faser i et 3-fas anlegg.

Vi er klar over at noen synes at dette kan være forvirrende, men det er nå en gang slik det henger sammen. I kontakten er det et 7-pins tilkoblingspunkt slik at det ikke er mulig å tilkople et standard 380V/400V støpsel. Pumpen har et effektforbruk på ca. 1 kW, og normalt forbruk av vann (450l pr døgn) medfører en gangtid på 15 min pr døgn.

Har pumpene innebygd elektronikk og følere?

Pumpene har elektronikk/følere innebygget i pumpen. Start/stopp pressostat og pressostat for høyt nivå er begge lokalisert i toppen av pumpen. Det er også et termisk motorvern inkludert i pumpen og en startautomatikk. Det innebærer at det ikke er påkrevet med et styreskap og tilhørende automatikk for å sette pumpene i drift. Med en overgang fra 2-pin støpsel til 7-pin kontakt og tilførsel av 230V kan altså pumpene settes i drift selv om elektriker ikke skulle være på plass når rørlegger tilkopler pumpestasjonen. Styreskapet har tilleggsfunksjoner som timeteller, elektronisk motorvern, utgang til alarm, utgang til GSM sender og 230V strømuttak.

Med denne konstruksjonen vil pumpetanken være helt fri for utstyr når pumpen løftes ut. Ingen vipper, ingen trykksonde som bør rengjøres, og heller ingen slanger/ledninger som det kan samle seg skitt på.

Hvor får vi tak i reservedeler og tilbehør til pumpen?

SKT holder til i Drøbak, og har et godt lager slik at vi kan levere komplette pumpestasjoner og deler fra lager når våre kunder ønsker det. Vi foretrekker imidlertid å få et varsel dagen i forveien. Våre garantiforpliktelser forutsetter imidlertid at det kun er oss, eller autorisert servicepartnere som skrur/reparerer pumpene.

Hvor ofte må en ha service på pumpestasjonen? Og hva koster det?

Huseier eier og er ansvarlig for sin pumpestasjon. Dette innebærer at det også må inngås en serviceavtale. Det vil være forskjellig serviceintervall og dermed kostnader for hytter og boliger. En hytte som stenger vannet for vinteren, vil kreve service årlig. 

Det er dessverre slik at en serviceavtale/kontrollavtale har et betydelig element av reisekostnad. Derfor vil prisen for en kontrollavtale kunne variere med antall abonnenter som inngår en kontrollavtale innenfor et gitt distrikt. Dere kan imidlertid ta utgangspunkt i en kostnad på kr 2.500 eks mva. pr pumpestasjon og år.

Hvordan skal pumpestasjonen monteres?

 Montering skal utføres av et foretak med VA-faglig bakgrunn og må godkjennes av kommunen.  Kommunens eget søknadsskjema for tilknytning til kommunalt ledningsnett skal benyttes.

En prinsippskisse for hvordan det kan se ut:

Prinsippeskisse%20trykkavl%c3%b8p.jpg

Jeg har vann fra egen brønn i dag. Må jeg knytte meg til det kommunale vannanlegget? 

 Vann fra egen borebrønn medfører mye ansvar som nok mange ikke tenker over. Vann er vårt viktigste næringsmiddel. Private drikkevannskilder er huseiers ansvar. Drikkevann skal ha god kvalitet, det er viktig med god avstand til kloakkutslipp, beitedyr og jordbruk! Vedlikehold og kontroll er viktig for å sikre et godt og trygt drikkevann.

Kommunen kan med hjemmel i PBL § 27-1 gi pålegg om tilkobling, men legger seg på en linje hvor vann er frivillig. Se også skjema vedrørende borevann under vann og avløp på kommunens hjemmeside.

Kan jeg kjøpe pumpestasjon fra noen annen enn kommunen?

Nei.  Aremark kommune har inngått en totalentreprise for gjennomføringen og utbyggingen av kommunalt vann og avløp. I denne avtalen inngår også innkjøp av pumpestasjoner. 

Dette innebærer at kommunens innbyggere må kjøpe pumpestasjoner gjennom kommunen, og kommunen kan ikke tillate at kommunens innbyggere kjøper pumpestasjoner hos andre. Dette er gjort for å sikre både pris og kvalitet på pumpestasjonene.

Hva gjør jeg når jeg får brev fra kommunen med krav om tilkobling?

I brevet er det oppgitt en frist for når tilkoblingen må gjennomføres.  Etter PBL § 27- 2 plikter du å koble eiendommen til offentlig avløpsnett dersom du ikke har en godkjent avløpsrenseløsning. Da kontakter du graveentreprenører for å innhente pris på graving og montering av pumpestasjon med tilhørende ledningsnett. Graveentreprenøren vil være behjelpelig med å fylle ut nødvendige søknadspapirer til kommunen. Også kommunens entreprenør kan benyttes.

Dersom du innen denne fristen ikke kobler deg på, vil kommunen følge dette opp ved å vedta et pålegg om tilknytning. Dette kan igjen følges opp med sanksjoner. Skulle det være forhold som tilsier at du ikke klarer å gjennomføre dette innen fristen, så ikke nøl med å ta kontakt med kommunen!

Kan hvem som helst grave og koble inn dette hos meg?

 For å grave og koble til vann, avløpsrør og pumpestasjon er det nødvendig med kompetanse innenfor dette fagområdet. Det må derfor sendes inn en søknad om dette slik at kommunen ser at foretaket som skal gjennomføre arbeidet innehar denne kompetansen. Kommunens eget søknadsskjema skal benyttes.

Dette skjemaet ble sendt til deg sammen med brev om tilkobling, Du finner det også på kommunens hjemmeside under vann og avløp.

Kan jeg ha vann og avløp kun på sommeren (fra april til oktober)?

Man kan fortsatt velge og bare benytte seg av sommervann om dette er mulig. Enkelte steder i kommunen er derimot ledningsnettet av en slik dårlig kvalitet, mekaniske skader, lekkasjer osv. slik at det nå helt og fullt blir erstattet av helårsvann fra kommunalt vannverk. Da er det egentlig opp til hver og en hvordan man bruker dette.

Vårt råd er derfor at dette må det sjekkes med hyttefeltet hvorvidt det fortsatt skal være sommervann eller helårsbruk heretter.

 Hvor mye må en betale i tilknytningsavgift for vann og avløp?

Tilknytningsavgiften for vann er i 2015 kr 15 000,- eks mva. og for avløp (kloakk) er det kr 35 000,- eks mva. Dette gjelder både for fastboende og hytter, og betales av hver enkelt.

Hva må en hytteeier betale i vannavgift og kloakkavgift?

Det er kommunestyret som fastsetter vannavgiften i Aremark kommune i forbindelse med den årlige budsjettbehandlingen. Per 15.09.2015 utgjør denne 50% av en fastboende. En fastboende betaler kr 1800,- /år eks mva., så da utgjør dette kr 900,-/år eks mva. for en hytte.

Har man bare vannpost/vann til hyttevegg, utgjør dette 20%, det vil si kr 360/år eks mva.

Hvor mye koster det å få tilkoblingen saksbehandlet av kommunen?

I forbindelse med behandlingen av søknad om tilkobling til offentlig nett, inngår også søknad om tillatelse til tiltak og ansvarsrett av foretak. Kostnaden for denne behandlingen utgjør pr 2015 en kostnad på kr 700,-, Lokal godkjenning der foretaket ikke har sentral godkjenning: 1.gangs behandling kr 996,-. Behandling av foretak som har fått lokal godkjenning tidligere kr 528,-. Søknad om utslippstillatelse (privat avløpsanlegg) koster kr 3000,-

Vannet mitt har blitt borte, hva gjør jeg nå?

 I henhold til «Standard abonnementsvilkår for vann og avløp», er stikkledninger den enkelte grunneiers eiendom etter ferdigstillelse av anlegget og vedlikeholdes for ettertiden (se bildet under).

Document7.jpg

 

Er det ikke feil på din stikkledning og vannet er borte, og du har kommunalt vann, så kontakt kommunen! Da er det kommunen som er ansvarlig for raskest mulig å sørge for at en tilfredsstillende vannforsyning er på plass.

Har du privat vann må du selv undersøke hva som skyldes at du ikke har vann. Som huseier er du selv ansvarlig for stikkledningen, det vil si fra boligen din og frem til påkoblingspunktet selv når du er koblet på det kommunale ledningsnettet.

Kloakken min er tett, hva gjør jeg nå?

Det kan være mange årsaker til kloakken er tett. Har du kommunalt avløp, er du selv ansvarlig for stikkledningen, det vil si fra boligen/hytten din via pumpestasjon og frem til påkoblingspunkt på kommunens hovedledning. Sjekk om det lyser i alarmen tilhørende pumpestasjonen, og om pumpen går.

Har du privat avløpsrenseanlegg kan det være at det er behov for slamtømming, sjekk avløpsrenseanlegget og bestill evt. tømming.

Pumpestasjonen min har sluttet å fungere, hva gjør jeg nå?

Sjekk om det har gått en alarm på pumpestasjonen din og at strømtilførselen fra bolig til pumpestasjon er i orden. Er dette i orden, ta kontakt med firmaet du har gjort serviceavtale med.  Dersom pumpestasjonen fortsatt ikke virker, ta kontakt med kommunen, så kan du låne en pumpe mens din egen sendes på reparasjon/service. Dette må du betale selv. Årsaken til at vi krever like pumper langs hele nettet, er at da vil kommunen ved enkle grep kunne bistå om det oppstår feil ved enkelte pumper.

Kan jeg bore etter vann som skal brukes til sommervann?

 Nei, det vil ikke gis tillatelse for å bore etter sommervann så lenge det er et kommunalt nett i nærheten. Her er det Plan og Bygningslovens bestemmelser (PBL) som gjelder, og §§ PBL27- 1, 27-2 sier at dette er en lovfestet plikt.

Tips en venn Skriv ut