Kulturstøtte i Aremark kommune

relaxing_cash_1600_clr

Kommunen gir støtte til lag og foreninger og institusjoner som driver kulturarbeid i Aremark kommune. Ved fordeling av slik støtte skal organisasjoner som gir tilbud til barn og unge prioriteres.

RETNINGSLINJER FOR STØTTE TIL KULTURARBEID I AREMARK 

Kommunen gir støtte til lag og foreninger, institusjoner som driver kulturarbeid i Aremark kommune. Ved fordeling av slik støtte skal organisasjoner som gir tilbud til barn og unge prioriteres.
I den utstrekning det stilles midler til rådighet kan Aremark kommune tilby følgende støtteordninger:

Drifts- og aktivitetsstøtte.

Drifts- og aktivitetsstøtte kan gis til åpne foreninger og organisasjoner, institusjoner som driver fast virksomhet i kommunen. Støtte gis bare til hovedlag eller hovedorganisasjon innen kommunen. Opplysninger om medlemmer og aktiviteter som utøves i undergrupper må derfor tas med hovedlagets/organisasjonens søknad.

Kulturutvalget kan gi støtte til de organisasjoner og institusjoner som har kultur som hovedmålsetting. De som gir tilbud til barn og unge skal prioriteres.
Barne- og ungdomsorganisasjoner gis støtte uten krav om kultur som hovedmålsetting.

Alle søkere som fyller kravene for tilskudd kan få driftsstøtte. Laveste driftsstøtte er for tiden på kr 1.000,-.

NB ! Som vedlegg skal medfølge årsmelding og regnskap for sist avlagte drifts- og regnskapsår. Opplysninger om nye aktiviteter/ investeringer med kostnadsberegninger, vil være grunnleggende for tildelinger.

KRITERIER FOR VURDERING AV SØKNADENE:

Organisasjoner og tiltak som retter seg mot barn, ungdom skal prioriteres

Foreningens aktive medlemstall og virksomhetens omfang er med i vurderingen om stønadens størrelse.

Lag og foreninger som driver målrettet aktivitet for funksjonshemmede får økt drifts- og aktivitetsstøtte.

Foreninger som er av særlig betydning for bredden og mangfoldet i kulturlivet i Aremark. Dette gjelder foreninger/institusjoner som i særlig grad konsentrerer sin virksomhet om utadrettet kulturformidling.

Arrangementer og/eller aktiviteter som tar sikte på økonomisk vinning gir ikke grunnlag for støtte
Søknader sendes på elektronisk søknadsskjema. Søknadsfrist 15. mars.

Viktig informasjon:

Søknader som kommer inn etter fristens utløp, vil bare i særskilte tilfeller bli behandlet. 

Vi stiller krav om registrering på våre nettsider og at informasjonen er oppdatert for å få kulturstøtte: lag og foreninger

Retningslinjer er vedtatt i OPK sak 13/3

Tips en venn Skriv ut