Hva er avløpsvann?

Avløpsvann er et felles ord for alt vann som ledes vekk gjennom avløpsledninger. Avløpsledningene er rør som er gravd ned i bakken. Vi skiller avløpsvann i spillvann og overvann.

Spillvann

Spillvann er alt vann som har vært brukt i husholdninger, på sykehjem, skoler, forsamlingslokaler, bedrifter, industri og mye mer. Alt spillvann skal til renseanlegg og renses på en tilfredsstillende måte. Vannet som renner ut fra renseanlegget skal ikke forurense resipienten. Resipienten er bekk, elv, innsjø eller annen vannkilde som mottar det rensede spillvannet. 

Overvann

Overvann er vann som kommer fra regn eller snøsmelting, fra tak, plasser og veier. Det er også lekkasjer fra drikkevannrør og grunnvann som lekker inn i avløpsrørene. For å hindre oversvømmelse av kjellere og gater, må ledningsnettet være i stand til å ta unna overvannet. Det er en utfordring at rent overvann overbelaster renseanleggene. Derfor skal overvann går i egne rør som ledes rett ut i en resipient (vannkilde som mottar vannet).  En av de store utfordringene med klimaendringene er at mengden overvann øker drastisk.

Kontroll av avløpsnettet

Det er svært viktig at avløpsvannet renses tilstrekkelig og ikke kommer på avveie (feilkoblinger, lekkasjer, overløp) og at overvannet ledes vekk effektivt. Dette gjelder både for de kommunale avløpstjenestene og for private avløpsanlegg.

Akutte feil på avløpsnettet (feilkoblinger, lekkasjer, overløp) kan oppdages gjennom henvendelser fra publikum, gjennom kommunens kunnskap om eget avløpsnett eller gjennom systematisk overvåking av vannkvaliteten.

Slam

Avløpsslam er de forurensningene som tas ut av avløpsvannet ved de ulike renseprosessene. Slammets sammensetning vil variere avhengig av type avløpsvann som renses og hvor omfattende rensingen er.
I Norge har vi svært strenge krav til behandling og bruk av slam. Kravene går i hovedsak på lukt, innhold av tungmetaller og hygiene. Kravene til hygienisering (fjerning av bakterier og andre sykdomsfremkallende organismer) er blant de strengeste i verden.
Ca. 60 % av slammet brukes i jordbruket, mens resten går til grøntanlegg og avslutning av deponier.

Renseanlegg

Kommunen har et stort renseanlegg som ligger på Skodsberg. Det tar i mot kommunens avløpsvann fra innbyggerne som er tilkoblet kommunalt nett, trykkavløp samt private anlegg som tømmes via kommunens tømmefirma.