Kriterier

  • Boligene er i all hovedsak små leiligheter med 1 soverom. Med vanskeligstilte på boligmarkedet menes personer som har problemer med å skaffe deg bolig på det private boligmarkedet på grunn av økonomiske, helsemessige eller sosiale forhold. 
  • Hver sak blir vurdert individuelt. Tildeling av kommunale boliger er ingen lovpålagt tjeneste. Dvs. at kommunen ikke plikter å tildele kommunale boliger.
  • Ved utleie av kommunalt disponert bolig inngås det husleiekontrakter som reguleres av Husleielovens bestemmelser. Etterspørselen etter kommunale boliger er større enn tilgangen og det står sjelden kommunale utleieboliger tomme. 

Fremgangsmåte

Ved søknad om kommunal utleiebolig benyttes skjema «Søknadsskjema for kommunal bolig/trygdebolig» som du finner under Skjema.

Søknaden sendes til postadressen : Aremark kommune, Rådhuset, Aremarkveien 2276, 1798 Aremark.

Søknadsbehandling

  • Etter at søknad er mottatt vil det bli avtalt tidspunkt for kartleggingssamtale. 
  • Etter gjennomført kartlegging saksbehandles søknaden av kommunens boligtildelingsutvalg og det fattes enkeltvedtak. 
  • Ved evt. klage på avslag på søknaden og hvis kommunen opprettholder sin avgjørelse, blir saken sendt videre til kommunens klagenemnd for endelig avgjørelse.