Vaksinasjon

Massevaksinasjon blir i uke 41. Oppmøtetider organiseres alfabetisk etter første bokstav i etternavn.
Dersom du ikke kan møte til oppsatt tid er det også mulig å få satt vaksinen hos fastlege etter avtale med legekontoret.

Vaksinasjonsdager er tirsdag 12. oktober og onsdag 13 oktober:

 • For personer med etternavn som starter med A - G | Tirsdag 12/10 kl. 15:00-16:30
 • For personer med etternavn som starter med H - N | Tirsdag 12/10 kl. 16:30-18:00
 • For personer med etternavn som starter med O - U | Onsdag 13/10 kl. 15:00-16:30
 • For personer med etternavn som starter med V - Å | Onsdag 13/10 kl. 16:30-18:00

Vaksinasjonssted: 
Idrettshallen

NB! Ikke møt opp til vaksinering dersom du har feber, luftveissymptomer eller er i karantene.

Pris

Målgruppen for pneumokk- og influensavaksinasjon er for en stor del den samme. Det anbefales derfor at de to vaksinene tilbys samtidig til dem som ikke har fått pneumokokkvaksine tidligere. 

Årets influensavaksine koster 52 kroner.
Pneumokokk koster 360 kroner.

Vi ønsker at du betaler med bankkort.

Målgrupper for influensavaksinasjon

Risikogrupper
Følgende personer har økt risiko for alvorlig sykdom og død ved influensasykdom, og anbefales derfor influensavaksine:

 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Alle fra fylte 65 år
 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om influensavaksine
 • Prematurt fødte barn, særlig barn født før uke 32 i svangerskapet, fra 6 måneder til 5 år
 • Barn og voksne med:
  1. kronisk lungesykdom (inkludert astma)
  2. kronisk hjerte-/karsykdom (annet enn velregulert høyt blodtrykk), spesielt personer med alvorlig hjertesvikt, lavt minuttvolum eller pulmonal hypertensjon.
  3. diabetes mellitus, type 1 og 2
  4. kronisk leversvikt
  5. kronisk nyresvikt
  6. kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet
  7. nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks. organtransplanterte, kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer)
  8. svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  9. annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege

Andre målgrupper
I tillegg anbefales influensavaksine til følgende grupper, primært for å beskytte andre (indirekte beskyttelse):

 • Helsepersonell og andre ansatte i helse- og omsorgstjenesten som har nær kontakt med pasienter ved behandling eller pleie
 • Personer som bor sammen med (eller er tilsvarende nære) immunsupprimerte
 • Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser

Influensa

Det er to typer influensavirus, influensa A og influensa B, som hvert år forårsaker epidemier i den kalde års­tiden her i landet, vanligvis i perioden november til mars. Et spesielt trekk ved influensavirus er at de stadig forandrer seg, dels ved mindre endringer fra år til år (drift), dels ved større plutselige forandringer (skift). Det medfører at immunitet etter gjennomgått sykdom eller vaksinasjon kan ha begrenset varighet, og vaksinene evalueres derfor årlig. Omfanget av vinterens epidemi vil avhenge av hvor stor del av befolkningen som har beskyttende immunitet mot årets virus. Etter større virusendringer vil svært få ha beskyt­telse mot sykdom­men. Med jevne mellomrom er endringen i et influensa A-virus så store at man får en pandemi, med millioner av sykdomstilfeller over hele verden.

Nyttig informasjon om influensa og influensavaksinen

Les mer om influensa og influensavaksinen:

Hvorfor ta vaksine?
Influensa kan blant annet føre til alvorlig lungebetennelse og forverring av mange kroniske sykdommer. Ved alvorlige komplikasjoner av influensa er sykehusinnleggelse nødvendig. Personer med hjerte-/karlidelser er mer utsatt for hjerteinfarkt, hjerneslag og død i influensasesongen enn ellers i året. Alvorlig influensasykdom kan føre til varig svekket helse og økt hjelpebehov, og gjennomsnittlig dør 900 personer årlig. Vaksinasjon beskytter mot alvorlig influensa. 

Hva beskytter vaksinen mot? 
Influensavaksine beskytter mot influensavirus fra 1-2 uker etter vaksinering. Vaksinen beskytter ikke mot koronavirus eller andre virus og bakterier, som også kan gi influensalignende symptomer. Vanlige influensasymptomer er brå sykdomsstart, feber, tørrhoste, slapphet, hodepine og muskelsmerter i 3–10 dager.

Hvorfor bør vaksinen tas hvert år? 
Vaksine bør tas årlig fordi influensaviruset endrer seg hele tiden og vaksinen må tilpasses disse endringene. Effekten av vaksinen avtar også over tid. 

Har vaksinen bivirkninger? 
Vaksine mot sesonginfluensa har vært brukt i mange år, og har generelt lite bivirkninger. I likhet med andre vaksiner kan den gi ømhet, rødhet og hevelse på stikkstedet, samt feber, lett sykdomsfølelse og muskelsmerter. Allergiske reaksjoner eller andre alvorlige bivirkninger forekommer svært sjelden. Influensavaksinen kan ikke gi influensasykdom.