Hjem/Alle tjenester/Helse, omsorg og NAV/Hjelpemidler

Hjelpemidler

rullestol.jpgKontaktperson: Lisbeth Henriksson

Telefon: 98212175

E-post: post@aremark.kommune.no 

Om tjenesten

Er du funksjonshemmet, har du en funksjonsutfordring eller har vært operert eller utsatt for skade eller sykdom, kan du få låne tekniske hjelpemidler. Hjelpemidlene gir de som trenger det en enklere hverdag og lånes ut for en kortere eller lengre periode. Et hjelpemiddel er en gjenstand eller et tiltak som bidrar til å redusere praktiske problemer for personer med nedsatt funksjonsevne.

Pris for tjenesten

Hjelpemidler ved varig behov (over to år) dekkes av folketrygden. Kommunen dekker utlån ved kortere behov.

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Alle som har langvarig behov for hjelpemidler kan søke. Hvis du er usikker på hva du trenger, er det best å søke råd hos noen som kan hjelpe deg. Vi anbefaler at du tar kontakt med helsetjenesten i kommunen. Vi har god erfaring med å utrede behov og å søke, og vil også kunne følge deg opp hvis du ønsker det.

Har du behov for tilrettelegging eller hjelpemidler på skolen eller på arbeidsplassen, er det naturlig å ta kontakt med læreren, arbeidsgiveren eller bedriftshelsetjenesten der du jobber.

Hjelpemiddelsentralen har ansvar for montering og demontering av hjelpemidler. Enkel montering og demontering som ikke krever særskilt kompetanse eller godkjenning kan gjøres av kommunen.

Kommunen har ansvar for å gi deg nødvendig opplæring i bruk av hjelpemidlet, men du har også selv et ansvar for lære deg å bruke hjelpemidlet.

Saksbehandling

Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om hjelpemidler, eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt PDF document .

Kommunen vil kartlegge dine hjelpebehov. Normalt kommer vi på hjemmebesøk. For tildeling av hjelpemidler til varig bruk fattes det vedtak etter folketrygdloven. I vedtaket går det fram om du har fått tildelt hjelpemiddelet eller ikke. Hvis du får avslag, skal du samtidig få en begrunnelse for avslaget.

Saksbehandlingstid

Kommunen / Nav Hjelpemiddelsentral skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Klagemulighet

Du kan klage på avslag om å få tildelt tekniske hjelpemidler til varig bruk innen en frist på seks uker fra du mottok vedtaket. Klagen sender du til Nav Hjelpemiddelsentral i fylket. I klagen skal du angi hvorfor du mener vedtaket bør endres. Opprettholder Hjelpemiddelsentralen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Nav Klageenhet, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Lover

Dette er en lovpålagt tjeneste.

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) § 3-2 - Kommunens ansvar for helse- og omsorgstjenester
Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)
Forskrift om hjelpemiddelsentralens virksomhet og ansvar
Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator
Lov om folketrygd (folketrygdloven) kap. 10 Stønad for å kompensere for utgifter ...

Tips en venn Skriv ut