Hjem/Alle tjenester/Helse, omsorg og NAV/Folkehelse

Folkehelse

Kristin Staal

Folkehelse er betegnelsen på befolkningens helsetilstand, og hvordan denne fordeler seg blant Aremarks befolkning og ellers i landet.

Folkehelsekoordinator i kommunen er Kristin Staal

Epost: kristin.staal@aremark.kommune.no

Mobil: 99081098

Folkehelsekomité: Aremark kommune styrket det administrative folkehelsearbeidet med nyetablert folkehelsekomité i desember 2018. Komitéen sørger for forankring av folkehelsearbeidet i ledelsen. Komitéen består av rådmann, virksomhetsledere, kommunelegen, leder for Frivilligsentralen og folkehelsekoordinator.

Hva er folkehelsearbeid? 
Det er samfunnets innsats for å påvirke faktorer som direkte eller indirekte fremmer befolkningens helse og trivsel, forebygger psykisk og somatisk (kroppslig) sykdom, skade eller lidelse. Folkehelse er alles ansvar.

Aremark kommune har egen folkehelseoversikt med oversikt over helsetilstanden i Aremark. Den finner du ved å klikke her!

Folkehelse i Aremark:

Kommunen har mange av de samme folkehelseutfordringene som landet for øvrig og særlig de man ser gjennomgående i Østfold. Det er få områder hvor Aremark skiller seg statistisk fra landsgjennomsnittet.

Aremark skiller seg klart ut på ett punkt. Kommunen har en godt voksen befolkning der andel over 80 år stadig er økende. Dette vil få stor betydning for kommunen både i forhold til å yte tjenester til denne gruppen i fremtiden, samt også utfordringer i forhold til mangel på leiligheter /mindre boliger med livsløpsstandard.

Forekomsten av psykiske problemer og muskel- og skjelettlidelser ligger statistisk sett høyere enn landsgjennomsnittet i Aremark. Likeens ligger andelen yngre uføretrygdede (18-44 år) høyere enn landsgjennomsnittet og kan sannsynligvis, i alle fall i noen grad, forklares av den økte forekomsten av psykiske lidelser og muskel-skjelettlidelser her.

Aremark er blant de kommunene i Norge som kommer aller best ut på god drikkevannsforsyning, der både forsyningsgrad og kvalitet på vannet er svært god. Det er et mål at enda flere blir tilkoblet godkjente vannverk.

Helsefremmende skole og barnehage:
I Aremark er både barnehagen og skolen godkjente som «helsefremmende» av Østfold fylkeskommune. Skolen har iverksatt flere prosjekter de siste årene som vi håper vil bedre trivsel, mestring, redusere mobbing og øke tilhørighet og engasjement i nærmiljøet. Aremark har også inngått avtale med «MOT» der skolen som samfunnsbygger er tema. Aremark kommune satser aktivt på barn og unge og håpet er at vi etter hvert kan måle effekten av disse tiltakene, gjennom blant annet deltagelse i Ungdata-undersøkelsen.

Kultur, lag og foreninger:
Deltagelse i lag og foreninger, kulturliv og arrangementer er også positive faktorer for både psykisk og fysisk helse. Det finnes en rekke ulike organisasjoner i Aremark inkludert idrettslag, ulike kristne tilbud (Yngres, søndagsskole m.m.), 4H, bygdekvinnelag, bondelag, bygdeungdomslag, historielag, Lions, seniordans m.m. Vi har også en egen kommunalt driftet ungdomsklubb og det arrangeres bygdekino. Frivillighetssentralen har mange ulike tilbud (bingo, strikkekafe, gå-gruppe, bowles,Bruktstua m.m.).
«Aktiv på dagtid» er et lavterskel treningstilbud til alle mellom 18 og 67 år og som mottar ytelse fra NAV, som for eksempel sykepenger eller uføretrygd, eller som jobber i en IA-bedrift.

Gjennom systematisk folkehelsearbeid ønsker vi å styrke det som bidrar til bedre helse for befolkningen generelt, for eksempel sosiale nettverk, vårt forhold til våre nærmeste, sosiale møteplasser, i hvilken grad livet oppleves å ha mening, er forutsigbart og håndterbart.
Folkehelsearbeidet har også som mål å redusere negative påvirkningsfaktorer i livene våre, fordi disse virker helsenedbrytende. Det kan være ting vi spiser og drikker, eller de befinner seg i det sosiale og/eller det fysiske miljøet rundt oss.

Lenker:

 

Tips en venn Skriv ut