Først ut med nye veiadresser

Aeremark-skilt

Innbyggerne med adresse i Vestsia er er de første som tar i bruk nye veiadresser i 2017. 

Det er kommunen som har hovedansvaret for å opprettholde og vedlikeholde offisiell adressering. Dagens matrikkeladresser basert på gårds-og bruksnummer overholder ikke kravene til et godt adressekart, hvor det skal være lett å finne fram for ulike brukere og utrykningskjøretøy. Derfor erstattes disse med veiadresser. 

Usikkert når resten kommer

De første offisielle veiadressene i Aremark blir tatt i bruk fra begynnelsen av januar 2017. Det er innbyggerne med adresse til Vestsia (FV 861) som er først ut.

Det er sendt ut brev med varsel om adresseendringene til de grunneiere/festere dette gjelder.

Aremark kommune vil tildele adresser «vei for vei» og begynner med fylkesveiene. Når neste fylkesvei står for tur kan vi ikke si eksakt da det er mye arbeid som gjenstår før adressene er klare til å tre i kraft.

Blir også postadresse

Men alle grunneiere og festere vil i forkant få tilsendt brev om adresseendringen og fra hvilket tidspunkt den skal gjelde. De som leier ut må informere leietakere om adressendringen.

Den tildelte adressen er boligens offisielle adresse og blir postadressen, dersom ikke annet er avtalt med Posten. Folkeregisteret og Posten er informert om adresseendringen for dem det gjelder. Dere må selv informere andre instanser om adresseendringen. Dette kan du enkelt gjøre på nettsiden til Posten, www.posten.no. 

Kan få gårdsnavn godkjent

Matrikkelloven åpner for at et gårdsnavn kan brukes som en del av en offisiell adresse i tillegg til veiadressen, men det er noen krav som må oppfylles for at dette skal godkjennes. 

"Når adressen gjelder et gårdsbruk, kan den som har grunnbokshjemmel til eiendommen som eier, kreve at den offisielle adresen også skal omfatte gårdens bruksnavn, dersom navnet faller språklig og geografisk sammen med et nedarvet stedsnavn, jf. lov 18.mai 1990 nr.11 om stadnamn."

  • NB!  Eventuelle søknader/henvendelser angående din nye veiadresse blir ikke behandlet av Aremark kommune før du har fått tilsendt et brev fra kommunen med din nye veiadresse. Det er først når du har brevet i postkassen at det er mulig å søke om eventuelt adressetilleggsnavn.
  • Før kommunen behandler søknaden om ta i bruk gårdsnavnet som en del av den offisielle veiadressen, må navnet oversendes Stedsnavntjenesten til Språkrådet og Kartverket for å få vedtatt skrivemåten. 

Stedsnavntjenesten til Språkrådet finner du her!

Kartverkets stedsnavntjeneste  finner du her!

Særlige tilfeller kan godkjennes

Det er også mulig å få adressetilleggsnavn på andre bygg i særlige tilfeller: 

"Når adressen gjelder en særlig kjent institusjon eller bygning og almenne hensyn taler for det, kan kommunen på anmodning fra registrert eier fastsette at den offisielle adressen også skal omfatte et navn på institusjonen eller bygningen"

NB! De som ønsker adressetilleggsnavn må henvende seg skriftelig til Aremark kommune. Det kan ikke søkes før din veiadresse er tildelt. Eventuelle søknader/henvendelser blir ikke behandlet før du har fått tilsendt et brev fra kommunen med din veiadresse. 

Skilt settes opp

  • Kommunen vil sette opp veiadresseskilt så snart det er mulig.
  • Der det er flere boliger på en sidevei eller boligen ligger langt fra hovedveien, vil det settes opp henvisningsskilt.

 En eventuell klage må stiles til Fylkesmannen i Østfold. Klagen sendes til Aremark kommune som videresender den til Fylkesmannen dersom vedtaket opprettholdes.

Tips ein ven Skriv ut