Hjem/Alle tjenester/Teknisk etat/Feiertjeneste

Feiertjenesten

Aremark kommune kjøper feiertjenesten fra Halden kommune. Feiervesenet ligger lokalisert under Halden brann- og feiervesen, forebyggende tjenester. 

  • Brann- og feiervesenet skal sørge for behovsprøvd feiing og tilsyn med fyringsanlegg. Feieren vil vurdere tilstanden av fyringsanlegget, og setter en hyppighet for feiing og tilsyn.
  • Tjenesten gjelder både fritidsbolig og helårsboliger. Eiere av helårsbolig eller fritidsbolig med pipe/ildsted vil automatisk bli kontaktet. 
  • Er du ikke fornøyd med de tjenestene feiervesenet utfører, ta kontakt med kommunen. Klageinstans for vedtak som er truffet av brannsjefen, er kommunens egen klagenemnd.

Telefon: administrasjon brann og feiervesen v/ Merkantil: tlf 69 17 45 19 E-post: feiing-tilsyn@halden.kommune.no

Priser:

For lovpålagt feiing og tilsyn med ildsteder og fyringsanlegg betales for 2018:

  • Boliger 575 kroner
  • Fritidsboliger 675 kroner

Øvrige tjenester som ikke omfattes av lovpålagt feiing og tilsyn. Herunder fresing, kontroll montering av nytt ildsted, fjerning av gjenstander i røykkanaler, feiing av fyrkjeler, o.l. betales pris pr. time 650 kroner.  Utenfor ordinær tjeneste / arbeidstid betales overtid og eventuelt helgetillegg i henhold til tariffavtale. Tjenesten er behovsprøvd. Det betyr at feiing og tilsyn utføres etter mengde sot, bruk av fyringsanlegg, eller annen risiko.

Feiing skal dog ikke utføres sjeldnere enn hvert fjerde år. Avgift kreves inn flatt. Dette betyr at kostnaden belastes med lik sum pr år. Alle priser inkluderer nødvendig kjøring og materiell. Avgift blir innkrevd sammen med øvrige kommunale avgifter gjennom kommunen.

Faglig utførelse: Varsling av feiing og tilsyn skal skje i god tid. For fritidsboliger kreves lengre varslingstid enn for boliger. Feiervesenet vurderer til enhver tid hva som er mest hensiktsmessig. Eier av bolig / fritidsbolig skal sørge for at feier har tilfredsstillende og typegodkjent adkomst på taket. Eier plikter også ha tilgjengelig typegodkjent stige tilgjengelig på bakken. Feier medbringer egen stige for bruk hvor dette er mest hensiktsmessig.

Hjemmel: Brann- og eksplosjonsvernloven, med tilhørende Forskrift om brannforebygging av 01.01.2016, Kap 4, pålegger kommunene å organisere brannforebyggende arbeid.

 Forskriften er fra inneværende år endret til også å omfatte feiing og tilsyn i fritidsboliger, Kap 2, § 6

«Kommunen skal sørge for at røykkanaler i fyringsanlegg som brukes til oppvarming av byggverk, blir feiet ved behov. Feiingen skal utføres på en faglig tilfredsstillende måte som medfører minst mulig ulempe for eiere og brukere. Etter feiingen skal feier sørge for at all sot blir fjernet og brakt til egnet sted. Kommunen skal sørge for at det ved behov blir ført tilsyn med fyringsanlegg som brukes til oppvarming av byggverk. Kommunen skal sørge for at det blir ført tilsyn med fyringsanlegg etter brann eller eksplosjon i eller i tilknytning til fyringsanlegget.»

Økonomi: Feiing og tilsyn er en lovpålagt oppgave som skal være selvfinansiert med feiegebyr. Kommunen kan derfor ikke kreve høyere avgift enn hva driften av tjenesten faktisk koster. Det kan dokumenteres at administrasjon og utførelse av tjenesten for fritidsboliger er mer ressurskrevende, og det legges derfor opp til noe høyere avgift for fritidsboliger.

Tips en venn Skriv ut

Tjenestebeskrivelser