Kommunestyret i Aremark kommune vedtok 9. desember 2021 å skrive ut eiendomsskatt for boliger og fritidsboliger også i 2022.

Satser
Skattesatsen ble fastsatt til 4 promille for boliger, fritidseiendom, næringsbygg og verk og bruk. 

Fakturering
Eiendomsskatt blir fakturert sammen med kommunale gebyrer i tilsvarende terminer som øvrige kommunale gebyrer. 

Fritak
Kommunestyret har vedtatt at eiendommer som har historisk verdi kan fritas for eiendomsskatt. De som mener å sitte på kulturhistoriske eiendommer kan søke fritak innen fristen som gjelder for klage.

Eiendomsskatteloven