Aremark kommune har sendt ut eiendomsskatteseddel og lagt ut eiendomsskattelister til offentlig ettersyn i tre uker fra 26. februar. Eiendomsskattelisten legges ut på kommunens hjemmeside og i papirversjon på Aremark rådhus.

Skatteliste til offentlig ettersyn - Bolig og fritidseiendommer
Skatteliste til offentlig ettersyn - Næring

Skattesats
I kommunestyremøtet 10. desember ble skattesatsen fastsatt til 4 promille for boliger, fritidseiendom, næringsbygg og verk og bruk.
Eiendomsskatt blir fakturert sammen med øvrige kommunale avgifter fordelt på 4 terminer med forfall 20. februar, 20. mai, 20. august og 20. november.
Kommunestyret har vedtatt at eiendommer som har historisk verdi kan fritas for eiendomsskatt. De som mener å sitte på kulturhistoriske eiendommer kan søke fritak innen fristen som gjelder for klage.

Klage
Eier kan klage på taksten som danner grunnlag for eiendomsskatt hvert år i forbindelse med den årlige utskrivingen av eiendomsskatt så fremt det ikke er klaget på samme grunnlag tidligere år. Klagen (begjæring om overtakst) må fremstilles skriftlig innen 6 (seks) uker fra taksten er lagt ut til offentlig ettersyn. Klagen skal inneholde en nærmere begrunnelse for hvorfor du mener den fastsatte taksten er feil. Klagen må undertegnes. I henhold til eiendomsskatteloven kan overtakst resultere i lik, høyere eller lavere takst enn den taksten som opprinnelig var fastsatt. Skatten skal betales selv om det klages på taksten.

Frist for å klage på eiendomsskattetaksten er 9. april 2021.

Eventuell klage sendes til:
Aremark kommune, Rådhuset, Aremarkveien 2276, 1798 Aremark

Ved ytterligere henvendelser tlf: 69 19 96 00.