Priser og gebyrer 2021

Bryllup og vielse

Vigsel

Det er gratis å gifte seg borgerlig i Aremark hvis minst en av brudefolkene er bosatt i Aremark og man velger å gifte seg på rådhuset innenfor det fastsatte tidsrommet.
Brudepar fra andre kommuner og vigslinger utenom kommunens alminnelige vigselstilbud faktureres etter gjeldene satser:

Sats 1: kr. 1.500,-
For vigsel utenfor tidspunktene for kommunens alminnelige vigselstilbud i kommunens lokale.
(Dette skal dekke administrasjon, overtid for vigsler og vaktmester samt kostnader til oppvarming og lys).

Sats 2: kr. 2.500,-
For vigsel som både er utenfor tidspunktene for kommunens alminnelige vigselstilbud og på et annet sted enn i kommunens lokale.
(Dette skal dekke administrasjon, overtid reiseutgifter for vigsler).

For brudepar tilhørende i andre kommuner enn Aremark, benyttes sats 2.
Hvis kommunen bes om å stille med to vitner utenfor tidspunktene for kommunens alminnelige vigselstilbud, faktureres dette med kr. 500,- i tillegg.
Krav fra kommunen om dekning av slike kostnader avtales med brudeparet på forhånd.

Detaljregulering

Detaljregulering

§ 2-1 GENERELT
Regulativet gjelder for alle detaljreguleringer. Regulativet gjelder for nye reguleringsplaner og for utfylling og endring av vedtatte reguleringsplaner.
Gebyr skal være innbetalt før saken legges frem til 1. gangs behandling, eller rådmannen fatter vedtak på delegasjon.
Gebyret belastes forslagsstiller, uavhengig av antall hjemmelshavere innenfor planområdet.
Det skal betales 50 % av fullt gebyr dersom forslagsstiller trekker innlevert reguleringsforslag før 1. gangs behandling i kommunen. Det samme gjelder når en sak må anses uaktuell som følge av manglende oppfølging av saken fra forslagsstiller.

§ 2-2 FRITAK FOR GEBYR
Følgende forslag til reguleringsformål er fritatt for gebyr etter arealberegning:
• Landbruks- natur og friluftsområder hvor bygnings- eller anleggstiltak ikke tillates.
• Grønnstruktur hvor bygnings- eller anleggstiltak ikke tillates.
• Natur- og friluftsområder i sjø og vassdrag hvor bygnings- eller anleggstiltak ikke tillates

§ 2-3 DETALJREGULERING
Gebyr for detaljregulering

Private forslag til reguleringsplan (inkludert direkte kostnader) < 5.000 kvm
Kr 52 000,-

Tillegg pr påbegynte 5.000 kvm
Kr 6 100,-

For mindre reguleringsendringer betales
Kr 11 000,-

Private forslag til reguleringsplan som avbrytes etter varsling
Kr 11 000,-

*Gebyrer for andre arbeider som ikke kan beregnes etter foranstående satser beregnes etter anvendt tid, pris pr time.

§ 2-4 KONSEKVENSUTREDNINGER
For planer som utløser krav om konsekvensutredni ng, jf pbl § 4 - 2, skal det betales et tilleggsgebyr som tilsvarer 20 % av satsene for selve reguleringsplanen, jf§ 2 - 3.

§ 2-5 ANDRE UTREDNINGER OG TILLEGGSGEBYR
Kommunen kan kreve tilleggsgebyr etter medgått tid, jf. §1-5, dersom forslagsstiller fremmer endringsforslag underveis.

§ 2-6 MAKSIMUMSGEBYR FOR PLANBEHANDLING
Maksimumsgebyr for planbehandling er kr 1 025 000,-

Oppmåling

Oppmåling

Gebyrforskrift med hjemmel i matrikkelloven § 32 og Matrikkelforskriften av 26.6.2009 nr 864 § 16 fastsettes som følger

§ 10 OPPRETTING AV MATRIKKELENHET
§ 10-1-1 OPPRETTING AV GRUNNEIENDOM OG FESTEGRUNN OG MATRIKULERING AV EKSISTERENDE UMATRIKULERT GRUNN

Areal fra 0 – 300 m²
kr 13 800,-

Areal fra 301 – 2000 m²
kr 29 800,-

Areal fra 2001 – 20.000m² – pr påbegynt da.
kr 3 500,-

Areal fra 20.001 – 100.000 m² – pr påbegynt da.
kr 1 800,-

Areal over 100.001 m² – økning pr påbegynt da.
kr 1 100,-


Ved samtidig oppmåling av flere tilgrensende tomter som er rekvirert av samme rekvirent, 
gis følgende reduksjoner i gebyret per sak:

6-10 saker - gebyr 10 %
11-25 saker - gebyr 15 %
26 og flere - gebyr 20 %


§ 10-1-2 OPPRETTING AV UTEAREAL PÅ EIERSEKSJON
Gebyr for tilleggsareal pr eierseksjon

Areal fra 0 – 50 m²
kr 8 400,-

Areal fra 51 – 250 m²
kr 12 500,-

Areal fra 251 – 500 m²
kr 16 600,-

Areal fra 500-2000 m²
kr 29 800,-

Areal fra 2001 m² – økning pr. påbegynt da.
kr 3 400,-

§ 10-1-3 OPPRETTING AV ANLEGGSEIENDOM
Gebyr som for oppretting av grunneiendom

Volum fra 0 – 2000 m³
kr 29 800,-

Volum fra 2001 – 20 000 m³ pr. påbegynt 1000 m³.
kr 3 500,-

Volum over 20 001 m³ – økning pr. påbegynt 1000 m³.
kr 1 800,-

§ 10-1-4 REGISTRERING AV JORDSAMEIE
Gebyr for registrering av eksisterende jordsameie faktureres etter medgått tid.

§ 10-1-5 INNLØSNING AV FESTEGRUNN
For festegrunn som skal innløses til grunneiendom, skal det gjennomføres en oppmålingsforretning.
For festegrunner som har målebrev med koordinatbestemte grensehjørner i EUREF89 eller NGO 1948, 
eller som kan konverteres til EUREF89 gjennom noe beregning, 
kan oppmålingsforretningen gjennomføres uten ny merking og måling.

Gebyret for dette settes til
kr 7 600,-

Festegrunner som ikke oppfyller kravet om tidligere oppmåling, 
gjennomføres med full oppmålings- forretning og med gebyr etter § 10.1.1


§ 10-2 OPPRETTING AV MATRIKKELENHET UTEN FULLFØRT OPPMÅLINGSFORRETNING
Viser til § 10.1.1, 10.1.3 og 10.1.4. (Tidligere midlertidig forretning) kr 7 600,-
I tillegg kommer gebyr for å utføre oppmålingsforretning.

§ 10-2-1 AVBRUDD I OPPMÅLINGSFORRETNING ELLER MATRIKULERING
Gebyr for utført arbeid når saken blir trukket før den er fullført, 
må avvises eller ikke lar seg matrikkelføre på grunn av endrede hjemmelsforhold, 
settes til 1/3 av gebyrsatsene etter § 10.1 og 10.2


§10-2-2 OPPMÅLINGSFORRETNINGSARBEIEDET DELVIS BLIR UTFØRT AV KOMMUNEN, DELVIS AV ANDRE
For oppmålingsforretning der deler av arbeidet utføres av andre, 
fastsettes gebyret til kommunen etter hvor stor andel av arbeidet kommunen utfører

Følgende prosentskala, regnet av totalgebyret brukes:
1. Kommunens klargjøring - 20 %
2. Varsling og forretningsmøte i marka - 20 % (for St.vegsesen 25 %)
3. Tekniske arbeider og dokumentasjon - 40 %
4. Registerarbeidene (sluttarbeidene) - 20 %


§ 10-3 GRENSEJUSTERING
§ 10-3-1 GRUNNEIENDOM

Ved gebyr for grensejustering kan arealet for involverte eiendommer justeres med inntil 5 % av eiendommens areal. 
(Maksimalgrensen er satt til 500 m²). 
En eiendom kan imidlertid ikke avgi areal som i sum overstiger 20 % av eiendommens areal før justeringen

Areal fra 0 – 250 m²
kr 16 000,-

Areal fra 251 – 1000 m³
kr 19 300,-

§ 10-4 AREALOVERFØRING
§ 10-4-1 GRUNNEIENDOM

Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysing gjennomføres. Arealoverføring utløser dokumentavgift
kr 20 800,-

Areal fra 251 - 500m²
kr 34 600,-

Arealoverf.pr nytt påbegynt 500 m² medfører en økning av gebyret på
kr 4 900,-

§ 10-4-2 ANLEGGSEIENDOM
For anleggseiendom kan volum som skal overføres fra en matrikkelenhet til en annen, - ikke være registrert på en tredje matrikkelenhet. Volum kan kun overføres til en matrikkelenhet dersom vilkårene for sammenføying er til stede. 
Matrikkelenheten skal utgjøre et sammenhengende volum.

Volum fra 0 – 250 m³ 
kr 20 800,-

Volum fra 251 – 500 m³
kr 34 600,-

Volumoverføring pr nytt påbegynt 500 m³ medfører en økning av gebyret på
kr 4 900,-

§ 10-5 KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE DER GRENSEN TIDLIGERE ER KOORDINATBESTEMT VED OPPMÅLINSFORRETNING

For inntil 2 punkter
kr 6 200,-

For overskytende grensepunkter pr punkt
kr 700,-

§ 10-6 KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE DER GRENSEN IKKE TIDLIGERE ER KOORDINATBESTEMT/ ELLER KLARLEGGING AV RETTIGHETER

For inntil 2 punkter
kr 12 500,-

For overskytende grensepunkter pr punkt
kr 2 600,-

Gebyr for kartlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid

§10-7 OPPMÅLINGSFORRETNING OVER SPESIELLE AREALER
For forretninger over større sammenhengende arealer til landbruksformål, allmenne friluftsformål og ferdig regulerte områder som senere skal deles, betales for klargjøring av saken et grunnbeløp på kr. 8500 og det øvrige arbeid etter anvendt tid


§ 10-8 UTSTEDELSE AV MATRIKKELBREV
Matrikkelbrev inntil 10 sider kr 184,-
Matrikkelbrev over 10 sider kr 367,-
Endring i maksimalsatsene reguleres av Statens kartverk i takt med den årlige kostnadsutviklingen

 

 

 

 

Seksjonering

Gebyrforskrifter for arbeider etter lov om eierseksjoner

§ 11-1 Begjæring om seksjonering eller reseksjonering av en eiendom.

Oppretting av eierseksjoner, nybygg:
1 – 3 seksjoner kr 7 000,-
4 – 8 seksjoner kr 8 200,-
Fra 9 seksjoner, tillegg pr ny seksjon* kr 700,-
* Maksimalgebyr: 3 x satsen for 4 - 8 seksjoner.

Oppretting av eierseksjoner, eksisterende bygg:
1 – 3 seksjoner kr 7 700,-
4 – 8 seksjoner kr 9 300,-
Fra 9 seksjoner, tillegg pr ny seksjon* kr 1 140,-
* Maksimalgebyr: 3 x satsen for 4 - 8 seksjoner.

Reseksjonering, endring av eierseksjoner i seksjonert sameie:
1 – 3 seksjoner eller fellesareal endres kr 8 100,-
4 – 8 seksjoner eller fellesareal endres kr 9 800,-
Fra 9 seksjoner, tillegg pr ny endret seksjon* kr 1 200,-
* Maksimalgebyr: 3 x satsen for 4 - 8 seksjoner.


Befaring
Befaring av eiendom utføres når kommunen finner det nødvendig ved behandling av saken. Gebyret kommer i tillegg til behandlingsgebyr
kr 3 800,-

Sletting/oppheving av seksjonert sameie
Saksbehandling for å slette seksjoner på en eiendom
kr 2 700,-

Saker som ikke blir fullført. Når saken ikke kan avsluttes, kommunen avslår søknaden eller søker trekker saken:
Avsluttes en sak før saksbehandlingen er påbegynt, betales ikke gebyr.
Avsluttes en sak etter at saksbehandlingen er påbegynt: Gebyr beregnet etter anvendt timer

Urimelig gebyr
Dersom gebyret åpenbart er urimelig i forhold til de prinsipper som er lagt til grunn, og det arbeidet og de kostnadene kommunen har hatt, kan rådmannen eller den han/hun har gitt fullmakt, av eget tiltak fastsette et passende gebyr.
Fullmaktshaver kan under samme forutsetninger og med bakgrunn i grunngitt søknad fra den som har fått krav om betaling av gebyr, fastsette et redusert gebyr.

Feiing og tilsyn

Forskrift om feiing og tilsyn i Aremark kommune

§ 12-1 HJEMMEL
Brann- og eksplosjonsvernloven, med tilhørende Forskrift om brannforebygging av 01.01.2016, Kap 4, pålegger kommunene å organisere brannforebyggende arbeid. Forskriften er fra inneværende år endret til også å omfatte feiing og tilsyn i fritidsboliger, Kap 2, § 6
«Kommunen skal sørge for at røykkanaler i fyringsanlegg som brukes til oppvarming av byggverk, blir feiet ved behov. Feiingen skal utføres på en faglig tilfredsstillende måte som medfører minst mulig ulempe for eiere og brukere. Etter feiingen skal feier sørge for at all sot blir fjernet og brakt til egnet sted.
Kommunen skal sørge for at det ved behov blir ført tilsyn med fyringsanlegg som brukes til oppvarming av byggverk. Kommunen skal sørge for at det blir ført tilsyn med fyringsanlegg etter brann eller eksplosjon i eller i tilknytning til fyringsanlegget.»

 

§ 12-2 ØKONOMI
Feiing og tilsyn er en lovpålagt oppgave som skal være selvfinansiert med feiegebyr. Kommunen kan derfor ikke kreve høyere avgift enn hva driften av tjenesten faktisk koster. Det kan dokumenteres at administrasjon og utførelse av tjenesten for fritidsboliger er mer ressurskrevende, og det legges derfor opp til noe høyere avgift for fritidsboliger.

For lovpålagt feiing og tilsyn med ildsteder og fyringsanlegg betales:
Boliger
Eks. mva kr 490,-
Inkl. mva kr 613,-

Fritidsboliger
Eks. mva kr 490,-
Inkl. mva kr 613,-

Øvrige tjenester som ikke omfattes av lovpålagt feiing og tilsyn. Herunder fresing, kontroll montering av nytt ildsted, fjerning av gjenstander i røykkanaler, feiing av fyrkjeler, o.l. betales pris pr. time
Eks. mva kr 850,-
Inkl. mva kr 1 063,-

Gebyret gjelder per pipeløp i boenhet/fritidsboligenhet.
Utenfor ordinær tjeneste / arbeidstid betales overtid og eventuelt helgetillegg i henhold til tariffavtale.
Tjenesten er behovsprøvd. Det betyr at feiing og tilsyn utføres etter mengde sot, bruk av fyringsanlegg, eller annen risiko. Feiing skal dog ikke utføres sjeldnere enn hvert fjerde år.
Avgift kreves inn flatt. Dette betyr at kostnaden belastes med lik sum pr år.
Alle priser inkluderer nødvendig kjøring og materiell. Avgift blir innkrevd sammen med øvrige kommunale avgifter gjennom kommunen.

§ 12-3 FAGLIG UTFØRELSE
Varsling av feiing og tilsyn skal skje i god tid. For fritidsboliger kreves lengre varslingstid enn for boliger. Feiervesenet vurderer til enhver tid hva som er mest hensiktsmessig.
Eier av bolig / fritidsbolig skal sørge for at feier har tilfredsstillende og typegodkjent adkomst på taket. Eier plikter også ha tilgjengelig typegodkjent stige tilgjengelig på bakken. Feier medbringer egen stige for bruk hvor dette er mest hensiktsmessig.
Dersom feiing og tilsyn ikke kan utføres pga. forhold som skyldes eier/ bruker av bygg løper feiegebyr som om tjenesten var utført. På samme måte utføres feiing og tilsyn på nytt, uten ekstra kostnad for eier / bruker, dersom tjenesten ikke kan utføres til avtalt tid av feiervesenet.
Eier / bruker av private bygg kan selv foreta feiing ved behov. Slik feiing skal kontrolleres av kommunen og fritar ikke for gebyr.
Feiervesenet skal dokumentere feiing og tilsyn i eget system. Tjenesten skal utføres i samsvar med forskriftens bestemmelser slik at brukere av tjenesten får nødvendig hyppighet, kvalitet og service.

Vann, avløp og renovasjon

Vann

Det er tre grupperinger innenfor dette kapitelet i forhold til gebyrtypene kommunen har. Det er bolig, fritidsbolig og næringsliv. Det skal være vannmåler på alle eiendommer det drives næring på i Aremark kommune, dette er vedtatt i «Forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer, Aremark kommune, Viken, 10.12.2020.»

§ 13-1 VANN
Årsgebyr for vann og avløp

Årsgebyr utformes iht. kommunens forskrift om vann og avløpsgebyrer. Som betyr at årsgebyret består av en fast del (abonnementsgebyr) og en mengde avhengig del (forbruksgebyr). Totalt årsgebyr består altså av begge deler.

Abonnementsgebyr VANN:

Bolig uten vannmåler
Eks.mva kr 2033,00,-

Bolig med vannmåler
Eks.mva kr 2033,00,-

Fritidsbolig uten vannmåler (også sommertilknytning)
Eks.mva kr 3049,50,-

Fritidsbolig med vannmåler
Eks.mva kr 3049,50,-

Næringsbygg uten vannmåler *
Eks.mva kr 2033,00,-

Næringsbygg med vannmåler *
Eks.mva kr 2033,00,-

* På næringseiendommer betales et fastledd pr. bygg som inngår i driften av næringen.


Forbruksgebyrer VANN:

Bolig uten vannmåler (betales for 200m3)
Eks.mva kr 4188,00,-

Bolig med vannmåler pr.m3
Eks.mva kr 20,94,-

Fritidsbolig uten vannmåler (betales for 200m3)
Eks.mva kr 4188,00,-

Sommertilknytning (betales for 40m3)
Eks.mva kr 837,60,-

Fritidsbolig med vannmåler pr.m3
Eks.mva kr 20,94,-

Næringsbygg uten vannmåler (betales for 1000m3)
Eks.mva kr 20940,00,-

Næringsbygg med vannmåler pr.m3
Eks.mva kr 20,94,-


Akontoer for vann og avløp etter installering av vannmåler
Ved installering av vannmåler opprettes det en akonto i gebyrgrunnlaget for vann og en for avløp (ved slamtømming vil man ikke få akonto for avløp).
Akontoene er differensiert mellom bolig, fritidsbolig og næring. Akontoene blir lagt inn i gebyrgrunnlaget for kommunale gebyrer når kommunen har mottatt skjema med melding om montering av vannmåler. I slutten av hvert kalenderår skal måleren leses av. Da sender kommunen ut beskjed om dette. Om man ikke leser av måleren vil forbruket kunne stipuleres til det som er oppgitt i disse akonto-gebyrene, hvis ikke det er foretatt tidligere målinger.

Akontoer - Vann:
Bolig – 140m3
Fritidsbolig – 30m3
Næringsbygg – 200m3, hjemmelshaver. Der hvor det betales for mer enn 200m3 fra før vil det ligge til grunn for opprettelse av akontoene.


Definisjonen på næring er:
1. Jordbruk, skogbruk, fiske og fangst
2. Bergverksdrift
3. Industri
4. Kraft- og vannforsyning
5. Bygge- og anleggsvirksomhet
6. Varehandel, hotell- og restaurantvirksomhet
7. Transport, lagring, post og telekommunikasjoner
8. Bank- og finansieringsvirksomhet, forsikringsvirksomhet, eiendomsdrift og forretningsmessig tjenesteyting
9. Offentlig, sosial og privat tjenesteyting

Kommunal avlesning av vannmåler
Kommunen kan selv foreta avlesning av vannmåler uten varsel til abonnenten og kan kreve særskilt gebyr for dette. Gebyret settes etter satser i § 1-5 Timepris, minimum en times arbeid.

Sommervann og vannmåler
Abonnenter med sommervann kan installere vannmåler for egen regning, men den må stå frostfritt.

 

 

 

Avløp

Det er tre grupperinger innenfor dette kapitelet i forhold til gebyrtypene kommunen har. Det er bolig, fritidsbolig og næringsliv. Det skal være vannmåler på alle eiendommer det drives næring på i Aremark kommune, dette er vedtatt i «Forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer, Aremark kommune, Viken, 10.12.2020.»

§ 13-2 AVLØP
Abonnementsgebyr AVLØP:

Bolig uten vannmåler
Eks.mva kr 3288,00,-

Bolig med vannmåler
Eks. mva kr 3288,00,-

Fritidsbolig uten vannmåler
Eks. mva kr 4932,00,-

Fritidsbolig med vannmåler
Eks. mva kr 4932,00,-

Næringsbygg uten vannmåler *
Eks. mva kr 3288,00,-

Næringsbygg med vannmåler*
Eks. mva kr 3288,00,-

* På næringseiendommer betales et fastledd pr. bygg som inngår i driften av næringen.


Forbruksgebyrer AVLØP:

Bolig uten vannmåler (betales for 200m3)
Eks. mva kr 7650,00,-

Bolig med vannmåler pr.m3
Eks. mva kr 38,25,-

Fritidsbolig uten vannmåler
Eks. mva kr 7650,00,-

Fritidsbolig med vannmåler
Eks. mva kr 38,25,-

Næringsbygg uten vannmåler (betales for 1000m3)
Eks. mva kr 38250,-

Næringsbygg med vannmåler
Eks. mva kr 38,25,-


Akontoer for vann og avløp etter installering av vannmåler
Ved installering av vannmåler opprettes det en akonto i gebyrgrunnlaget for vann og en for avløp (ved slamtømming vil man ikke få akonto for avløp).
Akontoene er differensiert mellom bolig, fritidsbolig og næring. Akontoene blir lagt inn i gebyrgrunnlaget for kommunale gebyrer når kommunen har mottatt skjema med melding om montering av vannmåler. I slutten av hvert kalenderår skal måleren leses av. Da sender kommunen ut beskjed om dette. Om man ikke leser av måleren vil forbruket kunne stipuleres til det som er oppgitt i disse akonto-gebyrene, hvis ikke det er foretatt tidligere målinger.

Akontoer - Avløp
Bolig – 140m3
Fritidsbolig – 30m3
Næringsbygg – 200m3, hjemmelshaver. Der hvor det betales for mer enn 200m3 fra før vil det ligge til grunn for opprettelse av akontoene.

§ 13-3 TILKNYTNINGSGEBYR
Engangsgebyr for etablering/tilkobling av abonnent på kommunale vann- og/eller avløpstjenester pr. abonnent.

Tilknytning vann
Eks. mva kr 15 000,-

Tilknytning avløp
Eks. mva kr 35 000,-

Pumpestasjon
Eks. mva kr 27 000,- 


§ 13-3 SLAMTØMMING

Tømming årlig (inntil 3m3)
Eks. mva kr 3544,00,-

Tømming 2.år (inntil 3 m3)
Eks. mva kr 1773,00,-

Tømming over 3 m3
Eks. mva kr 630,00,-

Fremmøte uten tømming**
Eks. mva kr 620,00,-

**Det kan kreves gebyr på 620 kr eksl. mva pr. fremmøte når slam/septiktank av praktiske grunner ikke kan tømmes og dette skyldes eier. Gebyret innkreves uavhengig av om boligen er bebodd eller ikke. Det kan søkes fritak for boliger som er ubeboelige.

 

 

Renovasjon

§ 13-4-1 RENOVASJON

Bolig, 270 ltr. stativ (helårs tømming)
Eks. mva kr 1693,00,-

Bolig, 400 ltr. stativ (helårs tømming)
Eks. mva kr 2509,00,-

Fritidsbolig, 270 ltr. stativ (helårs tømming)
Eks. mva kr  1693,00,-

Fritidsbolig, 400 ltr. stativ (helårs tømming)
Eks. mva kr 2509,00,-

Næring, 270 ltr. stativ (helårs tømming)
Eks. mva kr  1693,00,-

Næring, 400 ltr. stativ (helårs tømming)
Eks. mva kr 2509,00,-

Hjemmekompostering
Kommunen tilbyr fra 2021 komposteringsdunker til privat bruk. Pris pr. dunk ved kjøp hos kommunen er 1200 eks.mva (1500 inkl.mva). Strø kan hentes gratis hos kommunen, maks ti sekker i året, ta kontakt med kommunen ved behov.

§ 13-4-2 KONTAINERE VED HYTTEFELT
Ved hyttefelt kan kommunen tilby kontainere med sensorer, slik at det tømmes automatisk ved behov hele året. Hyttefeltene må selv gå sammen for å lage plassering til kontainere, område for plassering må godkjennes av kommunen før oppbygning. Det må være også være godkjent søknad etter plan- og bygningsloven, samt inngått grunneieravtaler.

Om fritak fra kommunale gebyrer

Gebyrer blir innkrevd uavhengig av om boligen er bebodd eller ikke. Det kan søkes fritak for boliger som er ubeboelige. 20.06.2019 vedtok kommunestyret noen prinsipper for fritak fra kommunale gebyr.
1. For å kunne få fritak fra feiing- og tilsynsgebyr må hjemmelshaver dokumentere at piperøret(ene) er koblet fra. Slik dokumentasjon må inneholde bilder.
2. For å kunne få fritak fra vann- og avløpsgebyrer må hjemmelshaver dokumentere at godkjent rørlegger har plombert vanninntaket.
3. For å kunne få fritak fra renovasjonsgebyr må hjemmelshaver få innfridd fritak fra feiing- og tilsynsgebyr, og fritak fra vann- og avløpsgebyr.
4. Fritak gis for maksimalt 3 år av gangen. Når de 3 årene er gått må eier selv sørge for å søke på nytt dersom det er et ønske om fritak for ytterligere en periode.
5. Det kan gis fritak fra gebyrregulativet når et hus rives av ulike årsaker, da huset/boligen vil være ubeboelig.

§ 13-6 OM FRITAK FRA VANN- OG AVLØPSGEBYRER FOR IDEELLE LAG OG FORENINGER
21.09.2017 vedtok kommunestyret i sak 43/17 at ideelle lag og foreninger som drifter egne anlegg gis et generelt fritak for avgift for vann og avløp fra 01.01.2017. Det er krav om at lag og foreninger har en tilknytning til kommunen.

Takster for eiendomsinformasjon

Meglerpakke
Eks.mva kr 1 200,-
Inkl. mva kr 1 500,-

 

 

Kulturskole

Kulturskole

Påmelding er bindende for hele skoleåret og koster 3150,- for ett skoleår, fordelt på to innbetalinger høst og vår.

Kr.2100,- pr plass til barn nr 2 eller flere (søskenmoderasjon).

Leiepriser

Leiepriser Furulund

Leieprisene pr. dag:

  søndag - torsdag fredag - lørdag
Storsal, møterom 1 og 2 kr. 800,- kr. 1800,-
Storsal kr. 400,- kr. 1100,-
Møterom 1 kr 180,- kr 380,-
Møterom 2 kr. 250,- kr. 500,-
Møterom 1 og 2 kr. 400,- kr. 800,-

 

Leiepriser Aremark skole

  mandag - torsdag
Lærerværelse/elevtorg kr. 620,-
Møterom kr. 310,-
SFO kr. 510,-

*Ved helt spesielle arrangement - Fastsettes særskilt av kommunedirektøren

Leiepriser Aremark barnehage

  mandag - torsdag
Hele bygget kr. 830,-

* Ved helt spesielle arrangement - Fastsettes særskilt av kommunedirektøren

Leiepriser Aremarkhallen

 

 

Lag og foreninger tilknyttet Aremark kommune Gratis treningstid
   
Øvrige lag og foreninger, enkeltpersoner og bedrifter; pr. time kr. 300,-
   
Lokale idretts- og kulturarrangement; 3 timers minimumsleie kr 900,-
+ pr. påbegynte klokketime utover 3 timer kr 300,-
   
Andre idretts- og kulturarrangement; 3 timers minimumsleie kr. 1500,-
+ pr. påbegynte klokketime utover 3 timer kr. 300,-

* Ved helt spesielle arrangement - Fastsettes særskilt av kommunedirektøren

Badepriser

Badepriser

Enkeltperson 17 år og yngre pensjonister kr. 20,-
Enkeltperson 18 år og eldre kr. 50
Familie kr. 70,-
Klippekort for enkeltpersoner: 12 klipp betal for 10 kr. 200,- for barn, kr. 500,- for voksne

 

SFO

Hel plass

Hel plass kr. 2.388,- pr. mnd.

Korttidsplass

Korttidsplass kr. 1.791,- pr. mnd.

Søskenmoderasjon

Søskenmoderasjon er slik at det gis 30 % moderasjon for 2. barn eller flere. Moderasjonen skal omfatte søsken som bor fast sammen.

Helse og omsorg

Opphold i institusjon

Matservering til brukere med enkeltvedtak

Pris pr. porsjon:

Liten middag uten dessert kr 52,-
Liten middag med dessert kr 73,-
Normal middag uten dessert kr 80,-
Normal middag med dessert kr 99,-
Grøt kr 38,-
Kveldsmat kr 55,-
Emballasje pr. porsjon ved varmmatombringing kr 14,-

 

Trygghetsalarmer

Pris på bruk av av trygghetsalarm pr. måned kr. 257,-

Hjemmehjelp

Betalingssatser for hjemmehjelp (ikke mva-belagt) Betalingssatsene er fastsatt lik:

Inntektsgruppe Satser
Opp til 2 G  kr. 215,- pr. mnd
2 - 3 G  kr. 169,- pr. time
3 - 4 G  kr. 226,- pr. time
4 - 5 G  kr. 283,- pr. time
Over 5 G kr. 299,- pr. time

G = Grunnbeløpet i folketrygden

Barnehage

Foreldrebetaling

Foreldrebetaling for barnehageplasser fastsettes til makspris for hel plass. Stortinget fastsetter maksprisen for barnehageplass hvert år. Fra 1. januar 2021 er maksprisen satt til kr 3230,- pr. måned.

Ihht. forskrift om foreldrebetaling i barnehager § 3 skal foreldrebetalingen ikke overskride 6 % av husholdningens samlede skattepliktige person- og kapitalinntekt. Alle barn fra 2 år som bor i husholdninger med lav inntekt har rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke.

Søskenmoderasjon

Søskenmoderasjon er lik lovens minimum slik at det gis 30% moderasjon for 2. barn og 50% for 3. eller flere barn. Moderasjonen skal omfatte søsken som bor fast sammen.

Matpenger

Tillegg kr 179,- for melk og frukt, og kr 58,- for lunsj en gang pr. uke.

Byggesak

Heiser / Løfteinnretninger, PBL § 20-3

§ 7-1 DRIFTSTILLATELSE FOR NYE HEISER, OMBYGGINGER OG STØRRE REPARASJONER AV EKSISTERENDE HEISER

Gebyr omfatter saksbehandling etter pbl og utstedelse av driftstillatelse

Personheis og vareheis med/uten personbefordring
kr 4 900,-

Rulletrapper, rullebånd og rullende fortau
kr 4 900,-

Småheis/trappeheis
kr 4 900,-

Delingssøknader

SAKSBEHANDLING
Søknadspliktige tiltak etter plan- og bygningslovens § 20-1, første ledd, bokstav m) jf. §§ 20-2 og 20- 4.

For søknad om fradeling av tomt i regulert område, men hvor tomtedeling ikke fremgår av vedtatt plan
Uten mangler kr 6 300,-
Med mangler kr 7 700,-

For søknad om deling med grenser som er i samsvar med fastsatt plan
Uten mangler kr 3 100,-
Med mangler kr 3 900,-

For søknad om fradeling av tomt i uregulert strøk
Uten mangler kr 12 500,-
Med mangler kr 15 700,-

For søknad om fradeling av tilleggsparsell og grensejustering betales for hver eiendom som berøres av justeringen
Uten mangler kr 2 600,-
Med mangler kr 3 200,-

For søknad om tillegg/endring
Uten mangler kr 2 600
Med mangle kr 3 200

 

Behandlinger etter forurensningsloven

Utslippstillatelse gitt med hjemmel i forurensningsloven § 52 a, jf forurensningsforskriften 1.6.2004 § 11-4.

Avløpsrenseanlegg inntil 15Pe (separat anlegg)
kr 6 600,-

Avløpsrenseanlegg f.o.m. 15Pe (separat anlegg)
kr 14 200,-

Behandling av søknader etter kapittel 15, «utslippstillatelse for oljeholdig avløpsvann»
kr 6 000,-

Tilsyn av anlegg etter forskriftens § 15
kr 3 600,-

Behandling av tiltaksplaner, jf. forskriften kapittel 2 «graving i forurenset grunn»
kr 14 200,-

Kontroll av tiltaksplaner som er under gjennomføring ved graving i forurenset grunn, jf. forskriften kapittel 2
kr 3 600,-

Prøvetaking og analysekostnader for mindre avløpsanlegg som må kontrolleres mer enn 2 ganger pr. år
kr 1 800,-

Infiltrasjonstest i forbindelse med etablering av private renseanlegg for avløpsvann jf. forskriften, kapittel 12
kr 4 000

Kontrollgebyr for alle som ikke er påkoblet det kommunale avløpsnettet, prøvetaking 4.år.
kr 664,-

 

Skilt og reklame, PBL § 20-1 bokstav i) jf. §§ 20-2, 20-3 og 20-4

§ 6-1 BEHANDLING AV SØKNADER
Satsene gjelder pr. stk. Der innretninger settes opp i grupper og /eller på samme fasade, 
kan gebyret reduseres til satsen for en innretning, forutsatt at gruppen samlet ikke dekker en større flate enn 35 m².

Skilt og reklameinnretning over gesims
kr 8 800,-

Frittstående skilt/reklameinnretninger
kr 8 800

Reklameinnretninger på vegg, mur, gjerde, uthengsskilt 
kr 4 900,-

Riving av bygninger, konstruksjoner og anlegg, PBL §§ 20-3 og 20-4

§ 5-1 TILTAK ETTER PBL §§ 20-3 og 20-4
Når det søkes om riving og gjenoppføring av tiltak som inngår i §§ 5-1-1 og 5-1-2, beregnes det ikke gebyr for riving.

Mindre bygninger som garasjer, uthus, skorsteiner, murer og andre konstruksjoner
kr 4 900,-

Eneboliger, tomannsboliger
kr 8 800,-

For riving av andre bygninger <300 m²
kr 13 100,-

For riving av andre bygninger > 300 m²
kr 17 400,-

 

Dispensasjoner og ulovlighetsoppfølging

ULOVLIGHETSOPPFØLGING

Saksbehandling av ulovligheter etter plan- og bygningsloven betales etter medgått tid.
Det skal føres timeliste over medgått tid ifm. ulovlighetsoppfølging

Pr. time kr 1 110,-

OVERTREDELSESGEBYR
Ved igangsetting av tiltak uten nødvendig tillatelse vil bestemmelsene i pbl § 32-8 om overtredelsesgebyr komme til anvendelse. Størrelse på eventuelt overtredelsesgebyr beregnes etter den til enhver tid gjeldende forskrift.

TILTAK SOM KREVER DISPENSASJON - PBL KAPITTEL 19.
For innvilget eller avslått søknad om dispensasjon

Behandling av søknad om dispensasjon fra formål og plankrav i arealplan og byggeforbud i plan og pbl i forbindelse med:
Nybygg/opprettelse av ny eiendom kr 23 500,-
Endring av eksisterende bebyggelse/eiendom kr 15 400,-
Nyanlegg/omlegging av VA-ledninger eller annet underjordisk anlegg kr 12 000,-

Behandling av søknad om dispensasjon fra bestemmelser knyttet til byggverks størrelse, utforming og plassering som er gitt i plan eller pbl. 
Herunder byggegrenser mot veg og nabogrense, grad av utnytting og andre bestemmelser i pbl og forskrifter som ikke omfattes av § 4-4-1

kr 12 000,-

Ved behandling av flere dispensasjonssøknader i forbindelse med samme tiltak for hvert forhold utover 1
50 % av satsen

Ved administrativ behandling av søknaden og når søknaden ikke betinger at saken sendes på høring
75 % av satsen

Fravik/dispensasjon fra TEK 17. Beløp per fravik. Fra og med 2.avvik: 8.000,- per avvik
kr 11 400,-

Behandling av byggesaker

Generelt

A. Tillegg
I tillegg til det oppgitte gebyret for tiltak etter § 3-2 t.o.m. § 3-8 kommer gebyr for eventuelle dispensasjoner etter § 4-3.

B. Endring av tillatelse - jfr. § 3-9
Dersom arealet økes, betales - foruten gebyr for endringen - også tilleggsgebyr for det økede arealet som for ny søknad.

C. Tillegg for mangelfulle søknader
Søknader hvor kommunen må tilskrive søker for å be om supplerende dokumentasjon eller rette feil i søknaden gebyrlegges med et tillegg på 25 % til ordinær sats for det aktuelle tiltaket.
Feil eller mangler ved søknaden skal dokumenteres skriftlig i saken.
Med mangelfulle søknader menes manglende opplysninger/dokumentasjon som medfører at saken ikke er godt nok opplyst og kommunen må be om ytterligere opplysninger, underrette om feil eller mangler ved søknaden før vedtak kan fattes.

D. Tillegg for ekstra arbeid med søknader
Ekstra arbeid med søknader
• Midlertidig brukstillatelse Pbl § 21-10, tredje ledd
For midlertidig brukstillatelse nr. 1 for alle typer tiltak betales gebyr på kr 4 900,-
For midlertidig brukstillatelse nr. 2 osv. betales gebyr på kr. 2 400,- pr. brukstillatelse når prosjektet avsluttes innen 3 år fra første brukstillatelse er gitt.
• Tillegg for to-trinnsbehandling, Pbl § 21-4, 4. ledd: Kr 4 900,- pr igangsettingstillatelse

E. Midlertidige tiltak
For midlertidige tiltak (inntil 2 år) betales det 50 % av fullt gebyr for tiltaket. Midlertidige konstruksjoner som skal stå mer enn to år regnes som permanente, og får fullt gebyr.

F. Forhåndskonferanse
For nærmere avklaring av rammer og innhold i tiltaket kan det holdes forhåndskonferanse mellom tiltakshaver, kommunen og andre berørte fagmyndigheter. Kommunen plikter å føre referat.
For gjennomføring av forhåndskonferanse gjelder følgende gebyrer:
• Forhåndskonferanse for tiltak med krav om ansvarlige foretak (§ 20-3): Kr. 3 500,-.
• Forhåndskonferanse for tiltak uten krav om ansvarsrett (§ 20-4): Kr. 2 500,-.


 

Tiltak som krever søknad og tillatelse, PBL § 20-4

Tiltak som kan forestås av tiltakshaver uten krav om ansvarlig foretak, jf SAK § 3-1 og § 3-2 Arealer er definert som bruksareal BRA, jf NS 3940.

Tilbygg 
BRA t.o.m. 15 m² kr 4 900,-
BRA over 15 m² kr 8 800,-

Nyoppføring av garasje/bod
BRA t.o.m. 15 m² kr 4 900,-
BRA 15 m² - 50 m² kr 8 800,-
BRA 50 m² - 70 m² kr 13 100,-

Alminnelige driftsbygninger i landbruket
BRA t.o.m. 1000 m² kr 15 400,-

Andre tiltak etter pbl § 20-4 inkl. terrasse, veranda
kr 4 900,-

Bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel 
kr 9 000,-


 

Tiltak som krever søknad og tillatelse, PBL § 20-3

Arealer er definert som bruksareal (BRA) jf NS 3940.
Når samme utbygger samtidig innleverer flere søknader om helt like hus på samme eiendom som skal behandles etter §§ 3-3-1, 3-3-2 og 3-3-3 gis det en rabatt på 20 % fra og med hus/leilighet nr 5. Rabatten gis ikke dersom søknadene er mangelfulle, jf § 3-1, bokstav c.

NYBYGG, TIL- OG PÅBYGG BOLIG- OG FRITIDSBOLIG

Enebolig/fritidsbolig
kr 23 500,-

Enebolig med sekundærleilighet
kr 27 500,-

Tomannsbolig
kr 39 300,-

Andre boligbygg:
For hver av de to første boenhetene kr 19 600,-
Tillegg pr. boenhet ut over 2 (maks gebyr kr 80 000) kr 12 000,-

Utvidelse av bolig/fritidsbolig, tilbygg/påbygg/takopplett – tiltak som ikke inngår i § 3-2
Utvidelser 0 – 50 m² kr 8 800,-
Utvidelser over 50 m² kr 13 100,-

Større garasjer/garasjeanlegg større enn 70 m² som skal tjene boligeiendom
kr 15 400,-

Bruksendring
For hver av de to første bruksenhetene kr 19 600,-
Tillegg pr. bruksenhet ut over 2 (maks gebyr kr 80 000) kr 12 000,-

Søknadspliktig fasadeendring
Småhus/bolighus med inntil 3 målbare plan kr 4 900,-
Store boligbygg kr 8 800,-

Sammenslåing og oppdeling av leiligheter i bolighus
Fra tomannsbolig til enebolig kr 2 400,-
Andre sammenføyninger i bolighus kr 8 800,-
For oppdeling og sammenføyning av flere enheter – pr. ny enhet kr 12 000,-

Hovedombygging
Det betales 50 % av gebyret for nybygg

Søknadspliktig innvendig ombygging av bolighus
Pr. bruksenhet kr 4 900,-

Anneks som tillegg til egen bolig/fritidsbolig
kr 4 900,-

Verandaer eller andre tilbygg over 50 m2 BYA.
kr 13 100,-


 

Større bygg og spesielle bygg, nybygg, til- og påbygg, PBL § 20-3

Søknadspliktige tiltak etter plan- og bygningslovens § 20-3 som ikke faller inn under § 3-3. Arealer er definert som bruksareal (BRA), jf NS 3940.

NÆRINGSBYGG, OFFENTLIGE BYGG, ADMINISTRASJONSBYGG, IDRETTSANLEGG, STORE LANDBRUKSBYGG MM:

Tilbygg til alle bygg i kap. 3- 4
Som nybygg fratrukket 10 %

Hovedombygging
Som nybygg i § 3-4-1 fratrukket 50 %

Bruksendring
Som nybygg i § 3-4-1 fratrukket 20 %

Søknadspliktig fasadeendring
kr 8 800,-

Parkeringshus
Som nybygg i § 3-4-1 fratrukket 20 %

Idrettshaller, svømmehaller m.m.
Som nybygg i § 3-4-1 fratrukket 20 %

Nybygg/utvidelse av driftsbygning i landbruket
Arealer til og med 1000 m² kr 15 400,-
For driftsbygninger med total BRA over 1000 m² kr 30 600,-


 

Endring av eksisterende bebyggelse

Mindre søknadspliktige tiltak etter plan- og bygningsloven § 20-3 eller § 20-4 Arealer er definert som bruksareal (BRA), jf NS 3940.

Innredning av rom til opphold, teknisk rom, heissjakt eller heismaskinrom
kr 13 100,-

Sammenslåing eller oppdeling av bruksenheter med annet formål enn bolig
Pr. ny bruksenhet kr 19 600,-

Innvendig ombygging av bygg
Pr. etasje for de tre første etasjer kr 8 800,-

Innvendig ombygging av bygg hvor tiltaket omfatter flere enn tre etasjer
Pr. etasje f.o.m. etasje nr 4 kr 4 900,-

Søknadspliktig trapp
Pr stk kr 4 900,-


 

Tekniske installasjoner - oppføring, endring, reparasjon

Søknadspliktige tiltak etter Plan- og bygningslovens § 20-3

Privat stikkledning/separering/tilknytning
1-4 bruksenheter, pr. bruksenhet kr 4 900,-

Privat stikkledning/separering/tilknytning
5 og flere bruksenheter, pr bruksenhet kr 4 400,-

Offentlige/private felles VA- ledninger
Pr. påbegynt 1000 løpemeter kr 8 800,-

Opparbeidelse av private og offentlige hytte- og boligfelt med vei, vann og avløp
Pr. påbegynt 100 løpemeter kr 9 500,-

Søknadspliktig endring av sanitæranlegg
1-4 bruksenheter, pr. bruksenhet kr 4 400,-

Søknadspliktig endring av sanitæranlegg
5 og flere bruksenheter kr 19 600,-

Ventilasjons-, sprinkler-, kulde- og varmepumpeanlegg med vannbåren varme. 
Eller tilsvarende for bygg med 3 boenheter eller mer, og andre bygg over 500 m² BRA

kr 8 800,-

Privat avløpsrenseanlegg
Pr. anlegg kr 4 900,-

Søknadspliktig montering/endring av pipe
Pr. bolig kr 2 400,-

Andre søknadspliktige tekniske installasjoner
Pr. tiltak kr 4 900,-


 

Andre søknadspliktige tiltak etter plan- og bygningslovens § 20-3

Store parkeringsplasser (flere enn 10 biler)
kr 17 500,-

Mindre parkeringsplasser (til og med 10 biler)
kr 8 800,-

Tunneler og offentlige veier - pr. påbegynt 100 meter
kr 9700,-

Støyskjerm, lysmast, TV-mast, radiomast, tribuner, enkle fartsoppbygg for skibakker, 
skitrekk, transportbane, større støttemur høyde over 2 meter o.l
.
kr 9 700,-

Midlertidige tiltak, f.eks boligbrakke på arbeidsplass - som for permanent tiltak, men ikke over kr 8 000,-

Løsmasse- og fjellarbeider i dagen, grave- og fyllingsarbeid, endring av terreng, private 
veier og andre søknadspliktige utomhusanlegg. Pr. påbegynt 1000 m². Maksimalt gebyr kr 60.000,-.

kr 8 800,-

Gjerde, mindre støttemur, søknadspliktig levegg o.l.
kr 4 900

Damanlegg, basseng, brønn o.l mindre tiltak
kr 4 900,-

Store damanlegg
kr 17 500,-

Brygger/ badebrygger under 5 løpemeter målt fra landfeste, enkle brygger
kr 4 900,-

Større brygger: 5-20 løpemeter Større bryggeanlegg
kr 8 800,-
Mer enn 20 løpemeter. Alle avstander målt fra landfeste
kr 17 500,-

Broer
kr 17 500,-


 

Bygninger som er fredet eller regulert til bevaring

For søknadspliktige fasadeendring på bygninger som er fredet, eller regulert til «Spesialområde bevaring», 
og for andre bygg i hensynssone H-570 Bevaring kulturmiljø, reduseres gebyret med 30 %

Minstegebyr kr 4 900,-


 

Endring av tillatelse

For endringssøknader svares 50 % av fullt gebyr. Minstegebyr kr 4 900,- og maksimalt gebyr kr 10 000,- pr tiltak