Hjem/Alle tjenester/Teknisk etat/Byggesak

Byggesak

Martine Hakelund Hansen - byggesak

Byggesaksavdelingen i Halden har overtatt byggesaksbehandlingen også i Aremark kommune. Vår byggesaksbehandler Martine Hakelund Hansen er på plass tirsdager. 

(Fullstendig oversikt over avgifter/gebyrer knyttet til byggesak finner du i andre avsnitt på denne siden.)

NÅR I AREMARK?

Byggesaksbehandleren er i Aremark tirsdager mellom 09:00 og 14:00.

Det kan avtales møte med byggesaksbehandler her tirsdag eller i Halden ellers – byggesaksbehandler kontaktes direkte

NB! Søknader skal sendes til post@aremark.kommune.no

SAKSBEHANDLERE KONTAKTINFORMASJON: 

Byggesak:

Martine Hakelund Hansen:  47797245/ 69174855

Hun behandler bygge-og delingssaker. 

Epost: martine.hakelund.hansen@halden.kommune.no

NB! Bygge/delingssøknader skal sendes til post@aremark.kommune.no

Fagleder byggesak:

Kristine Schneede, tlf.: 90633428

E-post: kristine.schneede@halden.kommune.no

Kartbase:

Jan Sverre Olsen 93243173

Kart og geodata:

Kjell Roger Ruud: 92625956

Plan:

Fagsjef:

Morten Høvik 45255590

Gebyrer og avgifter byggesak 2019

Innholdsfortegnelse:

KAP. 1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER

§ 1-1         Betalingsplikt

§ 1-2         Beregningstidspunkt

§ 1-3         Forfalte ubetalte fordringer

§ 1-4         Regulering av gebyr

§ 1-5         Timepris

§ 1-6         Avbrutt arbeid / Trukket sak

§ 1-7         Urimelig gebyr

§ 1-8        Gebyr for sakkyndig bistand

§ 1-9         Tilsyn

§ 1-10       Klageadgang

 

KAP. 2 DETALJREGULERING

§ 2-1         Generelt

§ 2-2         Fritak for gebyr

§ 2-3         Detaljregulering

§ 2-4         Konsekvensutredninger

§ 2-5         Mindre reguleringsendringer

§ 2-6         Forlengelse av planvedtak

§ 2-7         Andre utredninger og tilleggsgebyr

§ 2-8         Maksimumsgebyr for planbehandling

 

KAP. 3 BEHANDLING AV BYGGESAKER

§ 3-1         Generelt

§ 3-2         Tiltak som krever søknad og tillatelse, uten ansvarsrett

§ 3-3         Tiltak som krever søknad og tillatelse, med ansvarsrett

§ 3-4         Større bygg og spesielle bygg, nybygg, til- og påbygg

§ 3-5         Endring av eksisterende bebyggelse

§ 3-6         Tekniske installasjoner – oppføring, endring, reparasjon

§ 3-7         Andre tiltak

§ 3-8         Bygninger som er fredet eller regulert til bevaring

§ 3-9         Endring av tillatelse

  

KAP. 4 AVSLAG, DISPENSASJONER, ENDRING, ULOVLIG IGANGSETTING MV.          

§ 4-1         Ulovlighetsoppfølging

§ 4-2         Overtredelsesgebyr

§ 4-3         Tiltak som krever dispensasjon

 

KAP. 5 RIVING AV BYGNINGER, KONSTRUKSJONER OG ANLEGG

§ 5-1        Tiltak etter pbl. §§ 20-3 og 20-4

 

KAP. 6 SKILT OG REKLAME

§ 6-1         Behandling av søknader

KAP. 7 HEISER OG LØFTEINNRETNINGER

§ 7-1         Driftstillatelse og tillatelse til tiltak

  

KAP. 8 DELINGSSØKNADER

§ 8-1         Saksbehandling

 

KAP. 1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER

 

Gebyrer vedtatt med hjemmel i plan- og bygningsloven § 33-1 og gjelder tiltak som blir behandlet etter forskrift om byggesak (byggesaksforskriften) SAK 10.

 

§ 1-1 BETALINGSPLIKT

Alle som får utført tjenester etter dette regulativ skal betale gebyr. Gebyret forfaller til betaling 30 dager etter fakturadato. Ved for sen betaling påløper purregebyr, 10 % av rettsgebyret. Gebyret utstedes til tiltakshaver.

 

Ved avslag på søknad blir gebyret ikke godskrevet ved innsendelse av ny revidert søknad.

 

§ 1-2 BEREGNINGSTIDSPUNKT

Gebyret beregnes etter de satser som gjelder på det tidspunkt fullstendig planforslag, søknad, endringssøknad, melding eller rekvisisjon foreligger.

 

§ 1-3 FORFALTE UBETALTE FORDRINGER

Dersom kommunen har en forfalt fordring overfor en søker/ forslagsstiller /rekvirent, kan kommunen kreve at gebyr for den nye saken er betalt før behandling av denne påbegynnes. Gebyret for ulike sakstyper forfaller forøvrig til betaling slik:

 

A.      Planforslag og konsekvensutredninger

Gebyret for reguleringsplaner og konsekvensutredninger må være betalt før saken legges ut til offentlig ettersyn første gang. Mindre endringer i reguleringsplan faktureres når vedtak fattes.

  

B.      Byggesøknader

Gebyret faktureres når vedtak fattes. Igangsettelsestillatelse, brukstillatelse, eller ferdigattest vil ikke bli gitt før gebyret er betalt.

 

C.      Skilt og reklame

Gebyret faktureres når vedtak fattes.

 

D.      Heiser /løfteanretninger

Gebyret må være betalt før driftstillatelse utstedes. 

 

§ 1-4 REGULERING AV GEBYR

Endringer av forskrift om gebyrregulativ vedtas av kommunestyret. Det gjøres normalt i forbindelse med kommunestyrets behandling av budsjettet for kommende år. 

 

Rettsgebyret (kap 5) følger de til enhver tid gjeldende satser.

 

§ 1-5 TIMEPRIS

For gebyr som ikke fastsettes på annen måte, herunder oppfølging av ulovlige tiltak, skal beregnes etter medgått tid følgende timesatser skal brukes:

 

Kontorarbeid:

Saksbehandler

 1060

Assistent

 600

Feltarbeid

Saksbehandler

 1060

 

 

§ 1-6 AVBRUTT ARBEID/TRUKKET SAK

Når en tiltakshaver/ forslagsstiller /rekvirent er årsak til at kommunens arbeid blir avbrutt, skal det betales en forholdsmessig andel av tilhørende gebyr tilsvarende det kommunen har utført eller måtte utføre, basert på timepris i henhold til § 1-5 - dog begrenset oppad til 75 % av satsene.

Denne generelle bestemmelse kommer ikke til anvendelse der regulativet inneholder detaljerte kriterier for slike forhold.

 

§ 1-7 URIMELIG GEBYR

Dersom gebyret åpenbart er urimelig i forhold til de prinsipper som er lagt til grunn, og det arbeidet og de kostnadene kommunen har hatt, kan rådmannen eller den han/hun har gitt fullmakt, av eget tiltak fastsette et passende gebyr.

 

Fullmaktshaver kan under samme forutsetninger og med bakgrunn i grunngitt søknad fra den som har fått krav om betaling av gebyr, fastsette et redusert gebyr.

 

§ 1-8 GEBYR FOR SAKKYNDIG BISTAND

Kommunen kan i særlige tilfeller rekvirere sakkyndig bistand for å få gjennomført nødvendig tilsyn i samsvar med reglene i plan- og bygningsloven § 33-1 og § 25-2, annet ledd. For slik sakkyndig bistand kreves et gebyr i tillegg til konsulentutgifter på kr 2 500,-.

 

§ 1-9 TILSYN

Omlag 10 % av byggesaksgebyret innkreves for tilsyn.

 

§ 1-10 KLAGEADGANG

Gebyrfastsettelsen i den enkelte sak kan ikke påklages, da dette kun er en oppfølging av regulativet. Dette gjelder ikke der det treffes skjønnsmessige avgjørelser.

 

Kommunens avgjørelse av søknad om reduksjon av gebyr kan påklages til Fylkesmannen for saker etter plan- og bygningsloven og til Aremark kommunes klageorgan for saker etter forurensningsloven. 

 

 

GEBYRER ETTER LOV OM PLANLEGGING OG BYGGESAKSBEHANDLING § 33-1 og § 32-8

 

KAP. 2 DETALJREGULERING

 

§ 2-1 GENERELT

Regulativet gjelder for alle detaljreguleringer. Regulativet gjelder for nye reguleringsplaner og for utfylling og endring av vedtatte reguleringsplaner.

 

Gebyr skal være innbetalt før saken legges frem til 1. gangs behandling, eller rådmannen fatter vedtak på delegasjon.

 

Gebyret belastes forslagsstiller, uavhengig av antall hjemmelshavere innenfor planområdet.

 

Det skal betales 50 % av fullt gebyr dersom forslagsstiller trekker innlevert reguleringsforslag før 1. gangs behandling i kommunen. Det samme gjelder når en sak må anses uaktuell som følge av manglende oppfølging av saken fra forslagsstiller.

 

 

§ 2-2 FRITAK FOR GEBYR

 Følgende forslag til reguleringsformål er fritatt for gebyr etter arealberegning:

  • Landbruks- natur og friluftsområder hvor bygnings- eller anleggstiltak ikke tillates.
  • Grønnstruktur hvor bygnings- eller anleggstiltak ikke tillates.
  • Natur- og friluftsområder i sjø og vassdrag hvor bygnings- eller anleggstiltak ikke tillates.

 

 

§ 2-3 DETALJREGULERING

 

Arealgebyr etter planområdets areal

 

2-3-1

Areal mindre enn 5000 m²

125 000

2-3-2

Areal mellom 5000 m² og 10 000 m²

158 000

2-3-3

Areal over 10 000 m² betales pr. påbegynt 5000 m²

22 700

 

§ 2-4 KONSEKVENSUTREDNINGER

For planer som utløser krav om konsekvensutredning, jf pbl § 4-2, skal det betales et tilleggsgebyr som tilsvarer 50 % av satsene for selve reguleringsplanen, jf § 2-3.

 

§ 2-5 MINDRE REGULERINGSENDRINGER

2-5-1

For mindre reguleringsendringer

  30 600

 

 

§ 2-6 FORLENGELSE AV PLANVEDTAK

2-6-1

Søknadsbehandling om forlengelse av planvedtak

  30 600

 

§ 2-7 ANDRE UTREDNINGER OG TILLEGGSGEBYR

Kommunen kan kreve tilleggsgebyr etter medgått tid, jf. §1-5, dersom forslagsstiller fremmer endringsforslag underveis

 

§ 2-8 MAKSIMUMSGEBYR FOR PLANBEHANDLING

 Maksimumsgebyr for planbehandling er kr 930 000,-

 

 

KAP. 3 BEHANDLING AV BYGGESAKER  

 

§ 3-1 GENERELT

 

A. Tillegg

I tillegg til det oppgitte gebyret for tiltak etter § 3-2 t.o.m. § 3-8 kommer gebyr for eventuelle dispensasjoner etter § 4-3.

 

B. Endring av tillatelse - jfr. § 3-9

Dersom arealet økes, betales - foruten gebyr for endringen - også tilleggsgebyr for det økede arealet som for ny søknad.

 

C. Tillegg for mangelfulle søknader

 

Søknader hvor kommunen må tilskrive søker for å be om supplerende dokumentasjon eller rette feil i søknaden gebyrlegges med et tillegg på 25 % til ordinær sats for det aktuelle tiltaket.

 

Feil eller mangler ved søknaden skal dokumenteres skriftlig i saken.

 

Med mangelfulle søknader menes manglende opplysninger/dokumentasjon som medfører at saken ikke er godt nok opplyst og kommunen må be om ytterligere opplysninger, underrette om feil eller mangler ved søknaden før vedtak kan fattes.

 

 

D. Tillegg for ekstra arbeid med søknader

Ekstra arbeid med søknader

  • Midlertidig brukstillatelse Pbl § 21-10, tredje ledd

            For midlertidig brukstillatelse nr. 1 for alle typer tiltak betales gebyr på kr 4 400,-

For midlertidig brukstillatelse nr. 2 osv. betales gebyr på kr. 2 200,- pr. brukstillatelse når prosjektet avsluttes innen 3 år fra første brukstillatelse er gitt.

 

  • Tillegg for to-trinnsbehandling, Pbl § 21-4, 4. ledd:

Kr 4 400,- pr igangsettingstillatelse

 

E. Midlertidige tiltak

For midlertidige tiltak (inntil 2 år) betales det 50 % av fullt gebyr for tiltaket. Midlertidige konstruksjoner som skal stå mer enn to år regnes som permanente, og får fullt gebyr. 

 

§ 3-2 TILTAK SOM KREVER SØKNAD OG TILLATELSE, PBL § 20-4

Tiltak som kan forestås av tiltakshaver uten krav om ansvarlig foretak, jf SAK § 3-1 og § 3-2

Arealer er definert som bruksareal BRA, jf NS 3940.

 

 

 

 

Gebyr

3-2-1

Tilbygg

BRA t.o.m. 15 m²

4 400

BRA over 15 m²

8 000

3-2-2

Nyoppføring av garasje/bod

BRA t.o.m. 15 m²

4 400

BRA 15 m² - 50 m²

8 000

BRA 50 m² - 70 m²

11 900

3-2-3

Alminnelige driftsbygninger i landbruket

BRA t.o.m. 1000 m²

13 900

3-2-4

Andre tiltak etter pbl § 20-4

inkl. terrasse, veranda

 

4 400

3-2-5

Bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel

 

4 400

 

 

§ 3-3 TILTAK SOM KREVER SØKNAD OG TILLATELSE, PBL § 20-3

 

Arealer er definert som bruksareal (BRA) jf NS 3940. 

 

Når samme utbygger samtidig innleverer flere søknader om helt like hus på samme eiendom som skal behandles etter §§ 3-3-1, 3-3-2 og 3-3-3 gis det en rabatt på 20 % fra og med hus/leilighet nr 5. Rabatten gis ikke dersom søknadene er mangelfulle, jf § 3-1, bokstav c.

NYBYGG, TIL- OG PÅBYGG BOLIG- OG FRITIDSBOLIG

 

 

 

Gebyr

3-3-1

Enebolig/fritidsbolig

 

21 300

3-3-2

 

Enebolig med sekundærleilighet

 

24 800

3-3-3

Tomannsbolig

 

35 400

3-3-4

Andre boligbygg

For hver av de to første boenhetene

17 700

Tillegg pr. boenhet ut over 2

Max gebyr kr 80 000

10 800

 

 

3-3-5

Utvidelse av bolig/fritidsbolig, tilbygg/påbygg/takopplett – tiltak som ikke inngår i § 3-2

 

Utvidelser 0 – 50 m²

8 000

Utvidelser over 50 m²

11 900

3-3-6

Større garasjer/garasjeanlegg større enn 70 m² som skal tjene boligeiendom

 

13 900

3-3-7

Bruksendring

For hver av de to første bruksenhetene

17 700

 

Tillegg pr. bruksenhet ut over 2

Maks gebyr kr 80 000

 

10 800

3-3-8

Søknadspliktig fasadeendring

 

Småhus/bolighus med inntil 3 målbare plan

 

4 400

 

Store boligbygg

 

8 000

3-3-9

Sammenslåing og oppdeling av leiligheter i bolighus

 

Fra tomannsbolig til enebolig

 

2 200

 

Andre sammenføyninger i bolighus

 

8 000

 

For oppdeling og sammenføyning av flere enheter – pr. ny enhet

 

10 800

3-3-10

Hovedombygging

Det betales 50 % av gebyret for nybygg

 

3-3-11

Søknadspliktig innvendig ombygging av bolighus

Pr. bruksenhet

4 400

3-3-12

Anneks som tillegg til egen bolig/fritidsbolig

 

4 400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 3-4 STØRRE BYGG OG SPESIELLE BYGG, NYBYGG, TIL- OG PÅBYGG

 Søknadspliktige tiltak etter plan- og bygningslovens § 20-3 som ikke faller inn under § 3-3. 

Arealer er definert som bruksareal (BRA), jf NS 3940. 

 

NÆRINGSBYGG, OFFENTLIGE BYGG, ADMINISTRASJONSBYGG, IDRETTSANLEGG,
STORE LANDBRUKSBYGG MM

 

 

 

Gebyr

 

3-4-1 

    

Nybygg

Areal inntil 200 m²

31 000

Areal 200 – 500 m²

50 000

Areal 500 – 1000 m²

81 500

Areal > 1000  m²

101 100

 

 

3-4-2

Tilbygg til alle bygg i kap. 3-4

Som nybygg fratrukket 10 %

 

3-4-3

Hovedombygging

Som nybygg i § 3-4-1 fratrukket 50 %

 

3-4-4

Bruksendring

Som nybygg i § 3-4-1 fratrukket  20 %

 

3-4-5

Søknadspliktig fasadeendring

 

8000

3-4-6

Parkeringshus

Som nybygg i § 3-4-1 fratrukket 20 %

 

3-4-7

Idrettshaller, svømmehaller m.m.

Som nybygg i § 3-4-1 fratrukket 20 %

 

3-4-8

Nybygg/utvidelse av driftsbygning i landbruket.

Arealer til og med  1000 m² 

13 900

For driftsbygninger med total BRA over 1000 m²

27 600

 

 

 

 

 

 

§ 3-5 ENDRING AV EKSISTERENDE BEBYGGELSE

Mindre søknadspliktige tiltak etter plan- og bygningsloven § 20-3 eller § 20-4

Arealer er definert som bruksareal (BRA), jf NS 3940. 

 

 

 

Gebyr

3-5-1

 

Innredning av rom til opphold, teknisk rom, heissjakt eller heismaskinrom

 

11 900

3-5-3

Sammenslåing eller oppdeling av bruksenheter med annet formål enn bolig

Pr. ny bruksenhet 

17 700

3-5-4

Innvendig ombygging av bygg

Pr. etasje for de tre første etasjer

8 000

3-5-5

Innvendig ombygging av bygg hvor tiltaket omfatter flere enn tre etasjer

Pr. etasje f.o.m. etasje nr 4

4 400

3-5-6

Søknadspliktig trapp

Pr stk

4 400

 

§ 3-6 TEKNISKE INSTALLASJONER - OPPFØRING, ENDRING, REPARASJON

Søknadspliktige tiltak etter Plan- og bygningslovens § 20-3

 

 

 

Gebyr

3-6-1

Privat stikkledning /separering/tilknytning

1-4 bruksenheter, pr. bruksenhet

4 400

3-6-2

Privat stikkledning/separering/tilknytning

5 og flere bruksenheter, pr bruksenhet

4 000

3-6-3

Offentlige/private felles VA-ledninger

Pr. påbegynt 1000 løpemeter

8 000

3-6-4

Opparbeidelse av private og offentlige hytte- og boligfelt med vei, vann og avløp

Pr. påbegynt 100 løpemeter

8 600

3-6-5

Søknadspliktig endring av sanitæranlegg 

1-4 bruksenheter, pr. bruksenhet

4 000

3-6-6

Søknadspliktig endring av sanitæranlegg

 

5 og flere bruksenheter

17 700

3-6-7

Ventilasjons-, sprinkler-, kulde- og varmepumpeanlegg med vannbåren varme. Eller tilsvarende for bygg med 3 boenheter eller mer, og andre bygg over 500 m² BRA 

 

8 000

3-6-8

Privat avløpsrenseanlegg

Pr. anlegg

4 400

3-6-9

Søknadspliktig montering/endring av pipe

Pr. bolig

2 200

3-6-10

Andre søknadspliktige tekniske installasjoner

Pr. tiltak

4 400

 

§ 3-7 ANDRE TILTAK

Andre søknadspliktige tiltak etter plan- og bygningslovens § 20-3

      

 

 

Gebyr

3-7-1

Store parkeringsplasser (flere enn 10 biler)

15 800

3-7-2

Mindre parkeringsplasser (til og med 10 biler) 

8 000

3-7-3

Tunneler og offentlige veier - pr. påbegynt 100 meter 

8 700

3-7-4

Støyskjerm, lysmast, TV-mast, radiomast, tribuner, enkle fartsoppbygg for skibakker, skitrekk, transportbane, større støttemur høyde over 2 meter o.l.

8 700

3-7-5

Midlertidige tiltak, f.eks boligbrakke på arbeidsplass - som for permanent tiltak, men ikke over kr 8 000,-

 

3-7-6

 

Løsmasse- og fjellarbeider i dagen, grave- og fyllingsarbeid, endring av terreng, private veier og andre søknadspliktige utomhusanlegg.  Pr. påbegynt 1000 m².

Maksimalt gebyr kr 60.000,-.

 

8 000

3-7-7

 

Gjerde, mindre støttemur, søknadspliktig levegg o.l.

 

4 400

3-7-8

 

Damanlegg, basseng, brønn o.l mindre tiltak

 

4 400

 

Store damanlegg

 

15 800

3-7-9

 

Brygger/ badebrygger under 5 løpemeter målt fra landfeste,

Enkle brygger

 

4 500

3-7-10

 

Større brygger: 5-20 løpemeter

Større bryggeanlegg

 

8 000

 

Mer enn 20 løpemeter. Alle avstander målt fra landfeste

 

15 800

3-7-11

Broer

 15 800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 3-8 BYGNINGER SOM ER FREDET ELLER REGULERT TIL BEVARING

 

 

 

        3-8-1

For søknadspliktige fasadeendring på bygninger som er fredet, eller regulert til «Spesialområde bevaring», og for andre bygg i hensynssone H-570 Bevaring kulturmiljø, reduseres gebyret med 30 %

Minstegebyr

4 400

 

§ 3-9 ENDRING AV TILLATELSE

For endringssøknader svares 50 % av fullt gebyr. Minstegebyr kr 4 200,- og maksimalt gebyr 

kr 8 500,- pr tiltak. 

 

KAP. 4 DISPENSASJONER OG ULOVLIGHETSOPPFØLGING M.V.

 

§ 4-1 ULOVLIGHETSOPPFØLGING

4-2-1

 

Saksbehandling av ulovligheter etter plan- og bygningsloven betales etter medgått tid.

Det skal føres timeliste over medgått tid ifm. ulovlighetsoppfølging

Pr. time

1020

 

§ 4-2 OVERTREDELSESGEBYR

Ved igangsetting av tiltak uten nødvendig tillatelse vil bestemmelsene i pbl § 32-8 om overtredelsesgebyr komme til anvendelse. Størrelse på eventuelt overtredelsesgebyr beregnes etter den til enhver tid gjeldende forskrift.

I hht delegeringsreglementet, vedtatt 15.10.2015 i PS 2015/107, skal vedtak om overtredelsesgebyr behandles av hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø.

Overtredelsesgebyr inntil kr 50 000 kan behandles og gis uten politisk behandling.

§ 4-3 TILTAK SOM KREVER DISPENSASJON - PBL KAPITTEL 19.

 

For innvilget eller avslått søknad om dispensasjon

 

4-3-1

Behandling av søknad om dispensasjon fra formål og plankrav i arealplan og byggeforbud i plan og pbl i forbindelse med:

 

Nybygg/opprettelse av ny eiendom

21 300

 

Endring av eksisterende bebyggelse/eiendom

13 900

Nyanlegg/omlegging av VA-ledninger eller annet underjordisk anlegg.

10 800

4-3-2

 

Behandling av søknad om dispensasjon fra bestemmelser knyttet til byggverks størrelse, utforming og plassering som er gitt i plan eller pbl. Herunder byggegrenser mot veg og nabogrense, grad av utnytting og andre bestemmelser i pbl og forskrifter som ikke omfattes av § 4-4-1

 

 

10 800

4-3-43

Ved behandling av flere dispensasjonssøknader i forbindelse med samme tiltak for hvert forhold utover 1

 

50 % av satsene over

4-3-54

Ved administrativ behandling av søknaden og når søknaden ikke betinger at saken sendes på høring

 

75 % av satsene over

4-3-65

Fravik/dispensasjon fra TEK 17

 

7 600

 

 

KAP. 5 RIVING AV BYGNINGER, KONSTRUKSJONER OG ANLEGG PBL §§ 20-3 og 20-4 

 

§ 5-1 TILTAK ETTER PBL §§ 20-3 og 20-4

 

Når det søkes om riving og gjenoppføring av tiltak som inngår i §§ 5-1-1 og 5-1-2, beregnes det ikke gebyr for riving. 

 

 

Gebyr

5-1-1

Mindre bygninger som garasjer, uthus, skorsteiner, murer og andre konstruksjoner

4 400

5-1-2

Eneboliger, tomannsboliger

 

8 000

5-1-3

For riving av andre bygninger <300 m²

 

11 900

5-1-4

 

For riving av andre bygninger > 300 m²

15 700

 

 

KAP. 6 SKILT OG REKLAME PBL § 20-1 bokstav i)  jf. §§ 20-2, 20-3 og 20-4

§ 6-1 BEHANDLING AV SØKNADER

Satsene gjelder pr. stk. Der innretninger settes opp i grupper og /eller på samme fasade, kan gebyret

reduseres til satsen for en innretning, forutsatt at gruppen samlet ikke dekker en større flate enn 35 m².

 

 

Gebyr

6-1-1

Skilt og reklameinnretning over gesims

8 000

6-1-2

Frittstående skilt/reklameinnretninger

8 000

6-1-3

Reklameinnretninger på vegg, mur, gjerde, uthengsskilt

4 400

 

 

 

KAP. 7 HEISER /LØFTEINNRETNINGER PBL § 20-3

 

§ 7-1 DRIFTSTILLATELSE FOR NYE HEISER, OMBYGGINGER OG STØRRE REPARASJONER AV EKSISTERENDE HEISER

Gebyr omfatter saksbehandling etter pbl og utstedelse av driftstillatelse

 

 

Gebyr

7-1-1

Personheis og vareheis med/uten personbefordring

4 400

7-1-2

Rulletrapper, rullebånd og rullende fortau

4 400

7-1-3

Småheis/trappeheis

4 400

 

 

KAP. 8 DELINGSSØKNADER 

 

§ 8-1 SAKSBEHANDLING  

Søknadspliktige tiltak etter plan- og bygningslovens § 20-1, første ledd, bokstav m) jf. §§ 20-2 og 20-4.

 

 

Gebyr uten mangler

Gebyr med mangler

8-1-1

 

For søknad om fradeling av tomt i regulert område, men hvor tomtedeling ikke fremgår av vedtatt plan

6 300

7 700

8-1-2

For søknad om deling med grenser som er i samsvar med fastsatt plan

3 100

3 900

8-1-3

For søknad om fradeling av tomt i uregulert strøk

12 500

15 700

8-1-4

For søknad om fradeling av tilleggsparsell og grensejustering betales for hver eiendom som berøres av justeringen

2 600

3 200

8-1-5

For søknad om tillegg/endring

2 600

3 200

      

FOR DISPENSASJON I FORBINDELSE MED DELING BENYTTES § 4-3

 

 

Tips en venn Skriv ut