Hjem/Alle tjenester/Helse, omsorg og NAV/BPA - Brukerstyrt Personlig Assistanse

Brukerstyrt personlig assistanse - BPA

Kirsti Brynildsen
Kirsti Brynildsen

Kontaktperson: Kirsti Brynildsen

Telefon: 45637042

E-post: post@aremark.kommune.no

  • BPA er en alternativ organisering av praktisk og personlig assistanse i og utenfor hjemmet. Det er brukeren selv som er arbeidsleder eller han/ hun kan ha en medarbeidsleder som bistår i arbeidsledelsen.
  • Ved et behov for disse tjenestene i minst 32 timer pr uke har personer under 67 år rett til å få denne bistanden organisert som brukerstyrt personlig assistanse (ny rettighet fra 01.01.15). I noen tilfeller kan dette også være rett måte å organisere hjelpen på ved et behov for slik hjelp i minst 25 timer pr uke.
  • En forutsetning for rett til BPA er at brukeren har rett til nødvendige helse- og omsorgstjeneste fra kommunen, jfr. Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 a andre ledd. Det er derfor enkeltvedtakene om tjeneste som legges til grunn for beregningen av timer det kan søkes om i BPA-ordningen.
  • Timetallet ved BPA skal derfor i utgangspunktet være det samme som om tjenestene ikke var organisert som BPA. Helsehjelp er ikke omfattet av rettigheten.
  • Hensikten med denne organiseringen er å gi brukeren en mulighet for et fritt og selvstendig liv og ha mulighet for sosial omgang og fritidsaktiviteter på lik linje med andre. Kommunen avgjør hva som er den mest hensiktsmessige måten å organisere tjenesten på. Brukeren har rett til medvirkning.
  • Det er mange utfordringer knyttet til denne måten å organisere tjenesten på og Aremark kommune har derfor utarbeider en veileder til bruk for både arbeidsleder, arbeidsgiver og assistenter i en slik ordning. Aremark kommune er arbeidsgiver for BPA-ordninger i kommunen.

Last ned søknad om helse- og omsorgstjenester her

Send søknaden til : Pleie og omsorg, Rådhuset, 1798 Aremark 

Saksbehandling

Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke omsorgslønn, eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha  fullmakt PDF document .

Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Normalt vil vi komme på hjemmebesøk for å foreta en kartlegging for vurdering / tildeling av tjenester samtidig som det kan være nødvendig å innhente samtykke fra deg/ den som har behov for omsorgen til å innhente relevante opplysninger fra andre instanser. Deretter fattes det et vedtak med begrunnelse.

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Klagemulighet

Har du søkt helse- og omsorgstjenester fra kommunen, kan du klage på avgjørelsen (etter pasient- og brukerrettighetsloven):

  • Frist for å klage er fire uker fra du mottok vedtaket.
  • I klagen beskriver du hvilket forhold du klager på og begrunner dette. Kommunen kan gi veiledning ved behov.
  • Send klagen til den instansen som fattet vedtaket. De vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringer.
  • Dersom vedtaket ikke blir endret i den instansen som har fattet vedtaket, sendes saken videre til eget klageorgan i kommunen. Ved opprettholdelse av opprinnelig vedtak, sendes saken for endelig beslutning hos Fylkesmannen. Du vil i så fall få kopi av kommunens behandling av din klage og deretter svar fra Fylkesmannen.

Nyttig lesestoff:

Pasient og tolk. En brosjyre om tolk i helsetjenesten
Håndbok om helse- og omsorgstjenesten i kommunen

Lover:

Tips en venn Skriv ut