Hjem/Alle tjenester/Helse, omsorg og NAV/Barnevern

Barneverntjenesten

Helene Bjerkman Lilledal-portrett
Helene Bjerkman Lilledal

Kontaktopplysninger

Nestleder barnevern: Helene Bjerkman Lilledal

Epost: helene.bjerkman@aremark.kommune.no

Saksbehandler: Kristin Staal

Epost: kristin.staal@aremark.kommune.no

Sentralbord: 69199600

Besøksadresse:

Aremarkveien 2276, rådhuset, Fosby, 1798 Aremark

Hjelpetiltak/omsorgsovertakelse 

 Når foreldre på en eller annen måte ikke kan eller, har kunnet gi god nok omsorg til barnet/barna kan barneverntjenesten iverksette hjelpetiltak, i hjemmet. Er hjelpetiltak ikke tilstrekkelig for å ivareta omsorgsituasjonen er omsorgsovertagelse nødvendig. Det er fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker som gjør vedtak om omsorgsovertakelse. Et slikt vedtak kan ikke treffes hvis det kan skapes tilfredsstillende forhold for barnet ved hjelpetiltak. 

Kort tid etter en omsorgsovertakelse skal barnevernstjenesten kontakte foreldrene og tilby veiledning og oppfølging. Barnevernstjenesten kan foreslå hjelpetiltak for å bedre foreldrenes omsorgsevne slik at en framtidig tilbakeføring av barnet kan bli mulig.

Foreldrene kan kreve at vedtaket om omsorgsovertakelse bringes inn for tingretten til rettslig prøving.

Det kan oppnevnes talsperson for å sikre at barnet blir hørt i saker som skal behandles av fylkesnemnda. Talspersonen skal være talerør for barnet, og skal være uavhengig av barnevernstjenesten og barnets foreldre.

Kriterier for omsorgsovertakelse kan være 

  • at det er alvorlige mangler ved den daglige omsorgen som barnet får, eller alvorlige mangler i den personlige kontakten og tryggheten som det trenger etter sin alder og utvikling
  • at foreldrene ikke sørger for at et sykt eller funksjonshemmet barn får dekket sitt behov for behandling og opplæring
  • at barnet blir mishandlet 

 

Saksbehandling

Tips en venn Skriv ut