www.aremark.kommune.no

Avlastning

Kirsti Brynildsen
Kirsti Brynildsen

Kontaktperson: Kirsti Brynildsen 

Telefon: 45637042

E-post post@aremark.kommune.no 

Om tjenesten

 • De som har særlig krevende omsorgsoppgaver for nære pårørende i eget hjem, kan søke om avlastning fra oppgavene enten når behovet er der eller til mer fastsatte tidspunkt/ perioder.
 • Avlastningen skal hindre overbelastning, gi omsorgsyter nødvendig fritid og mulighet til å delta i vanlige samfunnsaktiviteter.
 • For voksne og eldre omsorgsmottakere gis avlastningen ved Fosykollen sykehjem.
 • For yngre omsorgsmottaker gis avlastningen i private hjem eller ved avlastningsinstitusjon som er egnet for dette.

Hvordan søker jeg?

Last ned søknadskjema om helse- og omsorgstjenester her

Send søknaden til : Pleie og omsorg, Rådhuset, 1798 Aremark 

Hva koster det?

Et viktig prinsipp ved tjenesten avlastning er at den ikke skal være belastende for den som mottar avlastningen eller den som har omsorgsbehovet. De belastes heller ikke økonomisk for avlastningen. 

Saksbehandling

 • Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om plass i sykehjem, eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt PDF document .
 • Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Normalt vil vi komme på hjemmebesøk for å foreta en kartlegging for vurdering / tildeling av tjenester. Deretter fattes det et vedtak med begrunnelse.
 • Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Klagemulighet

Har du søkt helse- og omsorgstjenester fra kommunen, kan du klage på avgjørelsen (etter pasient- og brukerrettighetsloven):

 • Frist for å klage er fire uker fra du mottok vedtaket.
 • I klagen beskriver du hvilket forhold du klager på og begrunner dette. Kommunen kan gi veiledning ved behov.
 • Send klagen til den instansen som fattet vedtaket. De vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringer.
 • Dersom vedtaket ikke blir endret i den instansen som har fattet vedtaket, sendes saken videre til eget klageorgan i kommunen. Ved opprettholdelse av opprinnelig vedtak, sendes saken for endelig beslutning hos Fylkesmannen. Du vil i så fall få kopi av kommunens behandling av din klage og deretter svar fra Fylkesmannen.

Du kan også klage på selve utførelsen av helsetjenester du mottar:

 • Send klagen til den instansen som yter tjenesten, slik at saken gis mulighet til å bli løst på laveste nivå.
 • Dersom klagen blir avvist, eller kommunen mener at rettighetene dine er oppfylt, kan du klage til Fylkesmannen.
Tips en venn Skriv ut